For Norske tog handler bærekraft og samfunnsansvar om å bygge gode relasjoner med våre interessenter og sikre langsiktig verdiskaping.

Selskapets strategiske og forretningsmessige prioriteringer skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Bærekraft og samfunnsansvar har dermed en strategisk betydning i Norske tog, og blir sett på som en sentral forutsetning for selskapets langsiktige resultater og levedyktighet.

Norske tog er avhengig av finansiering gjennom sertifikat- og obligasjonsmarkedet, og vi møter i denne sammenheng krav om rapportering av også ikke-finansiell informasjon. Vårt mål er å rapportere om bærekraft og samfunns­ansvar på et nivå som tilfredsstiller kravene fra ­internasjonale investorer.

Som offentlige eid selskap er Norske tog under­lagt regelverk for offentlige anbud. I denne sammenheng møter vi økte krav om rapportering av miljøkonsekvenser.

Som et nystartet selskap med en liten administrasjon må vi samtidig prioritere ut fra tilgjengelige ressurser. 2017 er det første året vi rapporterer for. I denne bærekraft- og samfunnsansvarsrapporten legger vi et første grunnlag som vi vil videreutvikle i tiden fremover.

Slik skaper vi verdier

Våre retningslinjer

I Norske tog har vi etablert retningslinjer for ­samfunnsansvar samt etiske retningslinjer, og disse er innarbeidet i vårt styringssystem. I vår utøvelse av samfunnsansvar skal vi følge disse grunnleggende prinsippene:

• Hver leder har ansvar for å sørge for at ­avdelingen ivaretar samfunnsansvar som et ledd i utøvelse av sin virksomhet.
• Samfunnsansvaret skal være innarbeidet i vårt strategiske grunnlag og våre verdier.
• Vi støtter prinsippene i FNs menneske­rettighets­­erklæring og i ILOs ­kjerne­­konvensjoner.
• Vi arbeider aktivt mot all form for korrupsjon.
• Vi skal aktivt bidra til at transportsektorens miljøbelastning blir mindre.
• Vi rapporterer årlig om status og utvikling for samfunnsansvar i et eget samfunnsregnskap.

Fokusområder

På grunnlag av de retningslinjene og prinsippene vi følger, har vi i Norske tog definert seks fokusområder for vårt arbeid med samfunnsansvar:

 • Miljø (reduserte utslipp)

  Paris-avtalen om klima gir klar retning for frem­tidig, global klimainnsats, og bedrifter og samfunn vil måtte tilpasse seg nye klimamål. Regjeringen la i stortingsmelding 13 (2014-2015) til grunn at Norge innen 2030 kutter klimagass­utslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. I arbeidet for å redusere de norske utslippene pekte regjeringen spesielt på fem innsats­områder hvorav ett av dem er å redusere utslipp i transportsektoren. I grunnlag for nasjonal ­transportplan er det satt krav til at det utarbeides en klimastrategi som støtter opp om dette.

  Klimagassutslippene i transportsektoren kan reduseres gjennom overgang til transportformer med lavere utslipp, ved å legge til rette for mindre transportbehov eller gjennom lavere utslipp fra det enkelte transportmiddel. Regjeringen sier i stortingsmeldingen at de vil legge til rette for at flere velger kollektivtrafikk, gange og sykkel.

  Norske tog arbeider for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra egen virksomhet. Dette skjer gjennom tekniske løsninger som reduserer energiforbruk på eksisterende tog og gjennom utskiftning av gammelt kjøretøy til fordel for nye og mer miljøvennlige kjøretøy.

 • Arbeidsrettigheter og menneskerettigheter

  Norske tog skal fremme en omgangsform i ­selskapet preget av respekt og omtanke for andre mennesker. De grunnleggende menneske- og ­arbeidsrettigheter skal respekteres både internt og i forhold til samarbeidspartnere, kunder og andre som påvirkes direkte eller indirekte av ­selskapets aktiviteter.

  Med utgangspunkt i lovpålagt krav og ­Norske togs etiske retningslinjer er arbeidet med like­­stilling og likeverd utdypet i selskapets personal­politiske prinsipper. Her fremgår det blant annet at:

  • Alle medarbeidere i Norske tog er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn.
  • Vi ønsker et bredt og mangfoldig spekter av ledere og medarbeidere, der individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes.
  • Økt balanse mellom kvinner og menn er ­ønskelig på alle nivå i selskapet, og skal vektlegges ved rekruttering og kompetanse­utvikling.

  Kvinneandelen i Norske tog er på 10 prosent. I Norske togs styre er kvinneandelen blant aksjonær­valgte 33 prosent, og i selskapets ledelse 40 prosent.

  Norske togs mål er å øke antall kvinnelige ledere og ansatte gjennom langsiktig arbeid. Viktige tiltak er:

  • Ved rekruttering til stillinger oppfordres ­kvinner spesielt til å søke.
  • Moderat kjønnskvotering ved rekruttering til en rekke stillingskategorier der manns­dominansen er spesielt stor, så fremt de fyller kvalifikasjonskravene.
  • Ledelsesmessig fokus på kjønnsdiskriminerende holdninger og handlinger.

  Norske togs mål er økt mangfold i selskapet. Viktige tiltaksområder er blant annet:

  • Grundig og seriøs behandling av meldinger om eller mistanke vedrørende diskriminerende atferd.
  • Vektlegging av Norske togs politikk for mangfold og likeverd i stillingsutlysninger.
  • Innkaller minimum én kandidat med innvandrer­bakgrunn til intervju på de aller fleste stillinger.
  • Ledelsesmessig fokus på at etnisk bredde og mangfold gir merverdi.

  Norske tog har til hensikt å opprette en varslings­kanal i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven i løpet av 2018.

 • Sikkerhet

  Norske tog har et mål om null skader på mennesker, miljø og samfunn og jobber målbevisst og systematisk for å forebygge skader.

  • Norske togs virksomhet skal ikke forårsake alvorlige skader på mennesker, miljø eller materielle verdier.
  • Norske togs virksomhetsområder skal på en proaktiv måte forebygge uønskede hendelser og ha nødvendig evne til å håndtere kritiske situasjoner. Kjernevirksomheten skal så langt det er mulig opprettholdes også i trussel- og krisesituasjoner.
  • Det skal legges til rette for læring og ­kontinuerlig forbedring. Sikkerhetsrelatert informasjon skal være forståelig og lett til­gjengelig i organisasjonen. Ingen skal straffes for å melde om feil og utfordringer.
  • Sikkerhetsarbeidet må være tilpasset virksomhetens karakter og utvikles for å kunne møte endrede krav og forutsetninger.

  Målet er at ingen personer skal omkomme eller bli alvorlig skadd som følge av selskapets virksomhet. Ledelsen er ansvarlig for at medarbeidere på alle nivåer utvikler gode holdninger og prioriterer sikkerhet i utførelsen av arbeidet. Avdekkes avvik i måloppnåelse eller fra fastsatte sikkerhetskrav, skal ansvarlig leder iverksette korrigerende tiltak.

 • Anti-korrupsjon

  Norske tog jobber for å fremme en sterk anti-­korrupsjonskultur i selskapet. Norske tog skal aktivt forebygge uønsket adferd og skal ­gjennom rutiner, kontroller og opplæring sette sine ­med­arbeidere i stand til å håndtere vanskelige situasjoner.

  Norske tog har etablert etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar som blant annet omhandler forhold til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeid mot korrupsjon.

  Norske togs virksomhet foregår i Norge. Her er håndteringen av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter godt ivaretatt gjennom de arenaer hvor de ansatte og selskapets ledelse møtes for å ivareta slike forhold, og våre ansatte har rettigheter som er godt definert gjennom tariffavtaler og overenskomster. Medarbeiderne er representert i selskapets styre.

  Våre analyser viser at det kan være risiko knyttet til kjøp av varer og tjenester, og vi setter derfor etiske krav til våre leverandører.

 • Ansvarlige innkjøp

  Norske tog skal stille etiske krav til leverandører og kartlegge risikoen for eventuelle leverandørbrudd på disse kravene som en del av anskaffelsesprosessen. Våre leverandører må forplikte seg til å følge internasjonale konvensjoner og tilrettelegge for inspeksjon fra Norske tog eller myndigheter av arbeidsforhold i hele leverandør­kjeden. Norske tog ønsker å samarbeide med leverandører om kontinuerlige forbedringer for
  å ivareta gode og sikre arbeidsforhold.

 • Varsling

  Selskapet har etablerte rutiner for varsling av ­kritikkverdige forhold, inklusiv seksuell trakassering internt i selskapet, og etablerer eksternvarsling for å sikre at varslerinteresser ivaretas. Rutinene skal gjøres godt kjent blant alle ansatte i selskapet og blant konsulenter som jobber på oppdrag for Norske tog.

Våre interessenter

I Norske tog definerer vi våre interessenter som alle individer, selskaper, organisasjoner eller institusjoner som kan ha vesentlig innflytelse på vår evne til å nå våre mål, eller som i vesentlig grad kan ventes å bli påvirket av vår virksomhet.

Det er gjennomført en interessentanalyse som danner grunnlag for oversikten vi gjengir nedenfor. Listen over interessenter vil være relativt stabil over tid. Den gjennomgås og oppdateres likevel jevnlig, og det blir gjennomført særskilte interessent­analyser i forbindelse med større ­anskaffelsesprosjekter.

Våre viktigste interessenter er:

 • Eier v/Samferdselsdepartementet

  Øverste politiske kontakt skjer i dialog med Norske togs eier.

 • Myndigheter

  Norske tog skal oppfylle og etterleve alle lover og forskrifter som er relevante for virksomheten. For godkjenning av modifikasjoner og anskaffelser kreves god informasjonsflyt mellom Norske tog og Statens jernbanetilsyn.

 • Kunder

  Våre kunder vil være jernbaneforetak. I dag har Norske tog kun én kunde, da alle kjøretøy i dag er utleid til NSB. Norske tog skal i tillegg til å stille kjøretøy til disposisjon yte teknisk bistand for å gjøre kunden i stand til best mulig å operere kjøretøyene.

  I tillegg definerer vi landets togpassasjerer som viktige interessenter selv om disse ikke har sitt kundeforhold til Norske tog direkte. Norske tog mottar årlig undersøkelse om kundetilfredshet (KTI) fra operatør(er). Disse vil gi et bilde av hvordan selskapet og kjøretøyet oppfattes, og vil gi en tilbakemelding på hvilke områder Norske tog bør fokusere på fremover

 • Leverandører

  Anskaffelser og modifikasjoner går ofte over mange år og krever godt samarbeid mellom Norske tog og våre leverandører. Norske tog og leverandørene vil ha felles interesse av å levere et godt produkt til kunden.

 • Samarbeidspartnere

  Norske tog er en liten aktør i europeisk sammenheng og søker derfor medlemskap i organisasjoner som representerer felles ­interesser og ivaretar felles behov for ­informasjon og samarbeid innenfor relevante tekniske områder.

 • Interesseorganisasjoner

  Innen jernbanesektoren finnes det en rekke interesseorganisasjoner som kan bidra med viktige innspill, erfaringer og synspunkter som Norske tog vil dra nytte av i forbindelse med selskapets strategiske arbeid.

 • Investorer

  Norske tog er avhengig av lånefinansiering i obligasjons- og sertifikatmarkeder nasjonalt og internasjonalt.

 • Medarbeidere

  Norske tog innehar en unik kompetanse innen­for kjøretøytypene i Norge, og det er viktig å beholde og videreføre kunnskapen i organisasjonen.

  Norske togs strategiske mål er at selskapet skal ha høyt kvalifiserte og motiverte med­arbeidere. Selskapet skal være en attraktiv arbeidsplass og skal sikre et profesjonelt og godt arbeidsmiljø med åpen og ærlig kommunikasjon innad og utad for å skape tillit og troverdighet.

Vesentlighetsanalyse

Norske tog har gjennomført en vesentlighets­analyse der vi har tatt utgangspunkt i interessentene og deres behov og sett disse i sammenheng med Norske togs strategiske mål.

Norske tog leier ut kjøretøy, samt bestiller nye kjøretøy og oppgraderinger av ­eksisterende kjøretøy basert på informasjon, analyser ­strategier, behov og ønsker fra interessenter. Store anskaffelsesprosjekter og oppgraderinger av kjøretøy er komplekse og varer i mange år og har betydning for kjøretøyenes levetid, energi­forbruk, vedlikeholdskostnader og sikkerhet. Norske tog er opptatt av å ha en verdikjede som fremmer informasjonsflyt og samarbeid mellom operatører, produsenter og verksteder.

Vesentlighetsanalysen er gjennomført ved en ­intern gjennomgang der nøkkelpersoner i ­selskapet har bidratt med innsikt og vurderinger fra respektive fagområder. Vi har på denne måten også samlet et bredt tilfang av innspill og ­synspunkter fra våre viktigste interessenter, mottatt gjennom dialog over tid.

Norske tog skal legge til rette for god og effektiv implementering av prinsippene vi følger. Det skal være en årlig kartlegging av forhold knyttet til selskapets samfunnsansvar. Over tid vil Norske tog videreutvikle interessentdialogen og gjennomføre nye vesentlighetsanalyser.

Resultat av vesentlighetsanalyse

Rapportering for 2017

Vesentlighetsanalysen viste at følgende temaer har stor betydning for Norske togs interessenter og samtidig stor betydning for ­selskapets måloppnåelse: anskaffelse av nye kjøretøy, sikkerhet, anti-­korrupsjon, miljø (reduserte utslipp), oppgraderinger, kundetilfredshet og egenkapital.

Tabellen nedenfor viser til omtale av disse temaene i årsrapporten 2017

Strategisk område Tema
Kjøretøystrategi Anskaffelse nye kjøretøy
Teknologistrategi Sikkerhet
Medarbeiderstrategi Anti-korrupsjon
Teknologistrategi Miljø (reduserte utslipp)
Kjøretøystrategi Oppgraderinger
Kundestrategi Kundetilfredshet
Finansstrategi Egenkapital
Topp