Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy.

Vi følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.

Selskapets formål er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell for utleie til operatører som kjører persontog i Norge. I tillegg har selskapet en rådgivende rolle overfor Jernbanedirektoratet.

Norske tog AS eies 100 prosent av Samferdsels­departementet og er et kategori 4-selskap (staten har sektorpolitisk begrunn­else for eierskapet).

Finansielle nøkkeltall (MNOK)

Finansielle nøkkeltall (MNOK) 2017 2016*
Driftsresultat 268 68
Resultat før skatt 152 -5
Årsresultat 142 -4
Netto kontantstrøm 346 557
Arbeidskapital 188 413
Egenkapital 2 565 2 393
Egenkapitalandel 23 % 23 %
Avkastning på bokført egenkapital 6,30 % -0,30 %
 

Våre mål

Lave finansieringskostnader
Finansstrategi

Jernbanereformen og Norske togs rolle

Forretningsmodell

Jernbanedirektoratet fastsetter fremtidig togtilbud i Norge og er premissgiver overfor Norske tog.
Staten garanterer for 75 prosent av kjøretøyenes bokførte verdi.
Norske tog finansierer sine kjøretøyanskaffelser gjennom låneopptak.
Norske tog skal anskaffe, eie og forvalte kjøretøy til persontogtrafikk i Norge.
Jernbanedirektoratet har pålagt togoperatørene å benytte Norske togs kjøretøy for de avtalene som til nå er inngått eller utlyst.
Norske tog får sine inntekter gjennom utleie av kjøretøy

Nøkkeltall

 • 80%
  Fornøyde passasjerer
  Et stort flertall av passasjerene svarer at de er fornøyde med kjøretøyene.
 • A+
  Rating
  Dagens rating fra Standard & Poors er A+. Målet er AA-rating.
 • 6,3%
  Avkastning
  For 2017 har Norske tog en avkastning på 6,3%. Krav fra eier er 5% avkastning.
 • 30
  Ansatte
  Norske tog er en liten organisasjon med lang erfaring og spiss fagkompetanse.
 • 251
  Togsett
  Ved oppstart overtok Norske tog med noen unntak hele persontogparken fra NSB.
 • 23%
  Egenkapitalandel
  Selskapet har en egenkapitalandel for 2017 på 23%.
 • 18
  Typer kjøretøy - inklusiv underserier
  Norske tog skal effektivt legge til rette for tilgang til tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige kjøretøy, i tråd med samfunnets behov for persontrafikk med tog.
 • 16 år
  Gjennomsnittsalder på dagens flåte
  Målet er å anskaffe minimum ett kjøretøy per måned, fase ut de eldste og dårligste kjøretøyene først og optimere transportkapasiteten på flåten.

Norske tog er et nyetablert selskap basert på medarbeidere med lang erfaring og spiss fagkompetanse.

Topp