Eierstyring og selskapsledelse

Styret i Norske tog AS er ansvarlig for eierstyring og selskapsledelse og redegjør her for selskapets etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Område Følg Forklar
Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Selskapet er heleid av den norske stat ved Samferdsels­departementet (SD) og driver sin virksomhet i tråd med selskapets vedtekter. Styret påser at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse ved å vedta rammeverk for risikostyring og internkontroll ved å behandle selskapets strategi. Selskapet har vedtatt et verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.
Virksomhet Selskapets formål er å eie og forvalte tog­materiell for utleie til persontog­operatører i Norge samt virksomhet som står naturlig i sammen­heng med dette.
Selskapskapital og utbytte Norske tog har en egen­kapital på 2 400 mill. kroner. Selskapet vurderes å være tilstrekkelig kapitalisert gjennom strategi­perioden. Det forventes ikke at eier tar ut utbytte.
Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Selskapet har kun en aksjeklasse.
Fri omsettelighet Alle aksjene er eiet av SD. NUES-kravene på dette området ansees ikke som relevant.
Generalforsamling Den norske stat ved SD er generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av juni hvert år. Minimum styreleder, administrerende direktør og revisor deltar på møtet.Innkalling til generalforsamling sendes aksjonær senest 21 dager før tidspunkt for generalforsamling. Påmeldingsfrist settes nært opptil dato for avholdelse av generalforsamling.
Valgkomité Generalforsamlingen består av SD, og har ikke oppnevnt en valgkomité. Utvelgelse av styremedlemmer følger de prosesser SD har for sammen­setning av styrer i heleide selskaper. Styreleder velges av general­forsamlingen. Ansatte valgt styremedlem velges av og blant de ansatte. NUES-kravene på dette området anses ikke som relevant.
Bedriftsforsamlingog styret,sammensetningog uavhengighet Norske tog AS har ikke bedriftsforsamling. Styret har i 2017 bestått av treaksjonærvalgte medlemmer hvorav en er kvinne og to er menn. Ansattevalgt styremedlem er ikke del av ledergruppen. Styret representerer brederfaring fra forskjellige deler av næringslivet og har god kunnskap omselskapets virksomhet. Anbefaling om atstyremedlemmerbøroppfordrestil å eie aksjer iselskapet, er ikke relevant.
Styrets arbeid Styret har møte minimum seks ganger i året, hvorav en årlig strategi­samling. Det innkalles ellers til møter ved behov. Antallet møter i 2017 var 15. Styret utarbeider en årlig plan for sin møte­aktivitet. Styret evaluerer årlig sitt arbeid og sin kompetanse. Styret har fastsatt egen instruks for administrerende direktør.Det er ikke krav til revisjonsutvalg for selskapet, og det er vurdert ikke å være nødvending for selskapet med et eget revisjonsutvalg.
Risikostyring og internkontroll Styret gir årlig sine føringer og stiller krav til vurdering av risiko og -kapitalbehov i tråd med selskapets retningslinjer. Håndtering av risiko er behandlet som en integrert del av selskapets forretningsplan.For å sikre helhetlig styring av selskapet er det utarbeidet et eget styrings­system, med prosesser og rutiner for å styre og kontrollere virksom­heten.Det er utarbeidet prinsipper og retningslinjer, rutiner og fullmaktsmatriser for å styre og kontrollere økonomi, regnskap og finansiering.
Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret fastsettes i generalforsamling. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Styremedlemmer eller selskaper de er tilknyttet, har ikke påtatt seg særskilte oppgaver for selskapet.
Godgjørelse til ledende ansatte i selskapet Detaljert oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet finnes i note 22. I samsvar med vedtektene har styret utarbeidet en erklæring om lederlønninger. Administrerende direktør har fullmakt til å fastsette lønn og annen kompensasjon for selskapets øverste ledelse innenfor statens «Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper med statlig eierandel», og de prinsipper for lederlønn er fastsatt av styret. Styrets erklæring om lederlønn behandles som egen sak i general­forsamling.
Informasjon og kommunikasjon Selskapet er heleid av staten. Verdipapir­lovgivningen og annet regelverk knyttet til likebehandling av aktører i verdipapirmarkedet er ikke relevant. Det er ikke etablert en finansiell kalender. Selskapet offentliggjør imidlertid års- og halvårsrapporter på sin hjemmeside. Kravene er bare delvis relevante for selskapet, men følges for offentlig­gjøring av rapporter.
Selskaps­overtakelse Selskapet er heleid av staten og kategoriseres som et kategori 4 selskap. På bakgrunn av eiersituasjonenog kategoriseringenav selskapeter det ikke utarbeideregne prinsipper forselskapsovertakelse.
Revisor Norske tog AS har en uavhengig revisor som er valgt av generalforsamlingen.Revisor deltar på styremøte som behandler årsregnskapet.Revisors levering av tilleggstjenester presenteres for styret årlig.
 
Topp