Erklæring fra styret og daglig leder ved årsoppgjøret 2017

Etter styrets og administrerende direktørs beste skjønn gir rapporten uttrykk for vesentlige transaksjoner som er gjennomført med nærstående i inneværende periode og de mest sentrale risikofaktorene virksomheten står overfor i kommende periode.

Etter styrets og administrerende direktørs beste skjønn er regnskapet for 2017 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet ved utgangen av perioden, samt en rettvisende oversikt av viktige begivenheter i rapporteringsperioden og deres innflytelse på regnskapet.

Oslo, 9. mars 2018

Rolf Bergstrand
Styreleder
Marianne Abeler
Styremedlem
Espen Opedal
Styremedlem
Vidar Larsen
Styremedlem
Øystein Risan
Administrerende direktør
Topp