Norske tog finansierer sine anskaffelser gjennom låneopptak og får sine inntekter gjennom utleie.

Gjennom en restverdigaranti stiller staten sikkerhet for 75 prosent av kjøretøyenes bokførte verdi.

Norske tog har fått en nøkkelrolle i den norske jernbanesektoren. Selskapet har ansvar for å sikre at togoperatører som ønsker å leie, har kjøretøy til disposisjon i samsvar med avtaler inngått med Jernbanedirektoratet.

Norske tog baserer sine budsjetter på Nasjonal transportplan og på Jernbanedirektoratets hoved­plan, som blant annet er en plan for utvikling av en nasjonal flåte av jernbanekjøretøy for persontransport, og legger dette til grunn for nye innkjøp av kjøretøy.

Investeringsbehovene skal dekkes gjennom låne­opptak og tilførsel av kapital. Vi har som mål å oppnå lave finansieringskostnader og legger derfor vekt på å oppnå høyeste kredittrating. Stabile rammevilkår for selskapet er en av­gjørende forutsetning for dette, sammen med tilstrekkelig egenkapital og likviditet.

Norske tog legger til grunn at det ikke skal tas ut utbytte fra selskapet. Vi skal unngå risiko for dårlige resultater og bruke av et eventuelt overskudd til å investere i nye tog.

Leieinntekter

Norske tog får sine inntekter i form av leie fra togoperatørene. Leien blir fastsatt som en flat sats som skal betales månedsvis gjennom hele leieperioden.

Leienivået blir fastsatt på grunnlag av verdien av togmateriellet og blir beregnet ut fra et avkastningskrav på fem prosent, samt tillegg for administrative kostnader og finanskostnader.

Restverdigaranti

For å kunne finansiere fremtidige kjøretøy­anskaffelser gjennom låneopptak, er Norske tog avhengig av å ha en sikkerhet for at kjøretøyene faktisk blir brukt og dermed gir leieinntekter som forutsatt.

Det er opprettet en ordning med restverdigaranti for å gi Norske tog nødvendig sikkerhet. Ordningen innebærer at staten stiller som garantist for 75 prosent av kjøretøyenes bokførte verdi.

Norske tog må fremme søknad om restverdi­garanti til Jernbanedirektoratet. Søknaden vil bli behandlet av direktoratet, og det vil til slutt være Stortinget som gir direktoratet fullmakt til å innvilge restverdigaranti.

Norske tog kan gjennomføre sine anskaffelser i henhold til gitte garantirammer.

Låneprogram

Norske tog skal finansiere seg i det internasjonale obligasjonsmarkedet. Selskapet etablerer et Euro Medium Term Note-program (EMTN) og bruker det norske sertifikatmarkedet på kortere finansiering. Norske tog har etablert en trekkfasilitet (RCF) på 2 000 MNOK med forfall i oktober 2022.

Selskapet skal ikke ta valutarisiko, og skal minimere renterisiko. Dette oppnår selskapet ved å bruke rente- og valutasikringsinstrumenter.

Forfall obligasjonslån

Forfall obligasjonslån

Måloppnåelse

Egenkapitalandel

Egenkapitalandel

Avkastning

Avkastning

Rating

Norske tog har per 31.12.2017 kredittratingen A+. Det er et mål for selskapet å oppnå AA-rating hos Standard & Poor's.

Topp