I Norske tog arbeider vi med å fornye og standardisere flåten av kjøretøy.

Videre satsing på publikumsfavoritten FLIRT og innkjøp av nye lokaltog er våre viktigste satsningsområder fremover.

Ved oppstart i 2016 overtok Norske tog en flåte med 18 typer kjøretøy, inklusive underserier. Norske tog skal forvalte og videreutvikle verdiene som ligger i dagens flåte på en effektiv, hensiktsmessig og fremtidsrettet måte, samt anskaffe nye kjøretøy som bidrar til sikker og miljøvennlig transport.

Norske tog skal dekke behovet for kjøretøy slik dette fremkommer av Norsk transportplan og føringer fra Jernbanedirektoratet. Vi skal i tillegg ta hensyn til disponeringer hos den enkelte togoperatør, infrastrukturprosjekter og konkurranse­pakker.

Norske tog har også fått en rådgivende rolle. Det innebærer at vi skal gi råd i tekniske spørsmål vedrørende våre kjøretøytyper og komme med innspill til Jernbanedirektoratet.

Dagens flåte

I dagens persontogpark er togtypen FLIRT fra produsenten Stadler dominerende. Inkludert opsjoner på fremtidige leveranser utgjør denne typen inntil 150 tog. Satsingen på Stadler FLIRT er dermed starten på et standardiseringsløp.
I tabell 1 vises dagens situasjon.

Videreutvikling og standardisering

Den videre utviklingen av Norske togs flåte vil ta utgangspunkt i de politiske ambisjonene som er lagt i Nasjonal transportplan. I tillegg vil Jernbanedirektoratets arbeid med et fremtidsrettet togtilbud til kundene gi føringer for Norske togs anskaffelse av kjøretøy.

I den nye konkurransesituasjonen inngår Norske togs kjøretøy både i konkurransepakker og i direktekjøpsavtale mellom Jernbane­direktoratet og togoperatør, og kjøretøyene vil bli utleid gjennom et antall leieavtaler. En sammensatt flåte med mange typer kjøretøy vil i denne sammenheng være en utfordring når kjøretøyene i tiden fremover skal fordeles på de ulike leieavtalene.

Standardisering av flåten er derfor et viktig mål for Norske tog. Færre togtyper vil gi større fleksibilitet og gjøre det enklere å flytte kjøretøy mellom ulike avtaler etter behov. Samtidig vil det bli lettere å justere antall kjøretøy i samsvar med kundegrunnlag og trafikkvekst. En standardisering av kjøretøyene som benyttes, innebærer dessuten at egenskaper som kapasitet, hastighet og dørsystemer blir mer enhetlige gjennom hele flåten. Dermed kan infrastruktur og kjøretøy i større grad tilpasses optimalt til hverandre på tvers av trafikkpakker og geografiske områder.

Stadler FLIRT og nye lokaltog

De pågående investeringene i kjøretøy fra Stadler (FLIRT) startet i 2008, og første kjøretøy ble satt i trafikk i 2012. Målinger av kundetilfredshet har vist at FLIRT er publikumsvennlig og godt likt. Investeringstakt for avtalen med Stadler er vist i tabell 1.

Investeringstakt Stadler Flirt

Bestilt Opsjoner
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antall 31 17 13 10 10 10 14 10 10 12 13
Sum 31 48 61 71 81 91 105 115 125 137 150
 

På kort og mellomlang sikt handler Norske togs anskaffelsesplaner om å utnytte FLIRT-opsjonene fullt ut i henhold til kontrakten med Stadler. Totalt er kontrakten med Stadler på 150 FLIRT-tog inklusive opsjoner. 91 var levert ved utgangen av 2017.

I tillegg skal Norske tog i løpet av 2018 starte forberedelsene til anskaffelsen av nye lokaltog til erstatning for type 69.

Bimodale tog, nye lokomotiv og persontog

Bimodale kjøretøy, det vil si kjøretøy som kan gå både på strøm fra kontaktledning og på strøm de selv produserer underveis, skal anskaffes som erstatning for type 92. Disse kjøretøyene kan operere både på strekninger som har kjøreledning og på strekninger som i dag kjøres med dieseltog. Dette vil sikre en miljøgevinst og i tillegg gi kapasitetsøkning i nord.

Dagens lokomotiv type Di4 er på slutten av sin tekniske og økonomiske levetid og må erstattes. Denne anskaffelsen må samkjøres både med strategien som er lagt for erstatning av person­vogner, og med en utredning av fremtidige nattog­produkter.

Etter at anskaffelsen av lokaltog er igangsatt, vil det bli startet et prosjekt for å erstatte personvogner type 7.

Kapasitetsøkning

Dagens anskaffelsesplaner og finansieringen av disse tar som utgangspunkt at kjøretøy som har nådd sin tekniske og økonomiske levealder, skal erstattes. Det er med andre ord ikke lagt opp til en økning i antall kjøretøy totalt. Planene må imidlertid vurderes i lys av Jernbanedirektoratets handlingsprogram og Nasjonal transportplan, slik at anskaffelsene harmoniseres med passasjer­vekst og planlagte økninger i tilbudet. Se figur 3 som angir en årlig gjennomsnittlig økning i kapasitetsetterspørselen på 3 prosent.

Forventet årlig vekst i kapasitetsetterspørsel

Våre kontrakter

Norske tog vil sørge for å ha langsiktige, fleksible kontrakter med mulighet for opsjonsutløsning. Dette er viktig både for å oppnå standardisering og for å sikre fleksibilitet med tanke på å erstatte kjøretøy og potensielt også øke den totale kjøretøy­kapasiteten i Norge. Videre vil vi sikre muligheten for flere underserier i anskaffelses­kontraktene, slik at et standardkjøretøy kan brukes til å betjene flere produkter (regiontog og lokaltog).

Ved å konsentrere oss om få typer kjøretøy får vi positive effekter på flere områder, som reduserte kostnader til reservekjøretøy, vedlikehold, reserve­deler, infrastruktur og verksteder.

Andre store prosjekter som skal gjennomføres i regi av Norske tog i nærmeste fremtid, er:

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

For jernbanen som helhet er signalfeil et hoved­problem, og det pågår både på nasjonalt og europeisk nivå et omfattende arbeid for å erstatte utdatert teknologi med det nye databaserte signal­systemet ERTMS.

ERTMS sender informasjon og kjøretillatelser direkte til en datamaskin om bord i kjøretøyet, og dette nye systemet erstatter dermed utvendige lyssignaler langs linjen. Systemet krever nytt utstyr også inne i kjøretøyene, og Norske tog vil inngå avtaler for dette som er fremforhandlet i Bane NORs prosjekt.

ERTMS skal installeres på alle typer kjøretøy og samkjøres med Bane NORs Nasjonal signalplan.

Midtlivsoppgradering av type 72

Systemer som er spesielt viktige for kundene og for påliteligheten i persontogtrafikken, prioriteres og oppgraderes jevnlig gjennom såkalte midtlivsoppgraderinger. Slik oppgradering gjennom­føres på kjøretøy det er fornuftig å beholde i lang tid før utfasing. For type 72 planlegges oppgradering av blant annet dører, elektro, layout, lakkering og passasjer­informasjonssystem.

Det har pågått og vil bli startet opp en del andre viktige prosjekter som ledd i Norske togs arbeid med å forvalte verdien på vår flåte. Oppgavene som blir gjennomført, vil bidra til å opprettholde eller øke verdien på kjøretøyene, samt bidra til å forbedre pålitelighet og kundekomfort.

Måloppnåelse

Norske togs flåte og alder

Topp