Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling (Alle tall i TNOK) Aksjekapital Noter 2017 2016
Årsresultat før skatt 152 124 -4 921
Av- og nedskrivning i resultatregnskapet 17 642 522 126 803
Forskjell kostnadsført og inn-/utbetaling pensjon 13 -1 164 12 411
Netto urealiserte verdiendringer 19, 20 1 896 199
Renteposter, periodisering 74 843 9 216
Endring arbeidskapital -524 107 413 374
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 346 114 557 082
Kjøp av varige driftsmidler 3 -1 133 603 -9 370 214
Salg av varige driftsmidler 3 - 708
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 133 603 -9 369 506
Utstedelse av ordinære aksjer 9 - 2 400 000
Opptak av kort- og langsiktig lån 10 1 049 941 6 413 669
Nedbetaling av kort- og langsiktig lån 15 -549 946 -
Netto konsernbidrag mottatt 644 428 -
Netto kontantstrøm til finansieringsaktiviteter 1 144 423 8 813 669
Endring i kontanter og bankinnskudd i perioden 356 934 1 245
Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse 8 1 245 -
Valutagevinst/tap på kontanter og bankinnskudd 2 320 -
Kontanter og bankinnskudd ved periodeslutt 8 360 499 1 245
 
Topp