Noter for årsregnskapet 2017

1. Generell informasjon og sammendrag av viktige regnskapsprinsipper

Generell informasjon

Materiellselskapet AS (nå Norske tog AS) ble stiftet 16. juni 2016.

I Meld. St. 27 (2014-2015) ble det slått fast at persontogmateriell som tidligere var eid av NSB skulle samles i en statlig kontrollert materielleier for å sikre lave etableringshindringer og konkurranse på like vilkår.

Formål og virkeområdet for selskapet

Selskapet skal anskaffe, forvalte og leie ut persontogmateriell. Hensikten er å ha tilstrekkelig tidsriktig materiell til riktige kostnader med høy kvalitet. Selskapet skal ha høy kompetanse innenfor områdene anskaffelse og forvaltning av persontogmateriell.

Norske Tog AS har hovedkontor i Oslo.

Alle aksjene i Norske tog AS eies av Samferdselsdepartementet.

Årsregnskapet for 2017 ble vedtatt av styret 9. mars 2018.

Alle tall i rapporten er oppgitt i MNOK, med mindre annet fremgår av teksten.

Rammeverk for regnskapsavleggelsen

Selskaps regnskapet til Norske tog AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC) som er godkjent av EU.

Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av selskaps regnskapet.

Selskapsregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med unntak av finansielle derivater, enkelte finansielle eiendeler og forpliktelser.

Selskaps regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

Viktige forutsetninger og regnskapsestimater

Anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper innebærer bruk av estimater og forutsetninger. Estimater og forutsetninger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring kombinert med forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på vurderingstidspunktet.

Områder hvor bruk av estimater og forutsetninger er vesentlige for selskaps regnskapet:

Finansielle eiendeler og gjeld til virkelig verdi

Selskapet har langsiktig gjeld, finansielle derivater og enkelte finansielle eiendeler, regnskapsført til virkelig verdi. Ved beregning av virkelig verdi benyttes estimater som i hovedsak baserer seg på observerbare priser som kan endres over tid. Endringer i forutsetningene vil medføre endringer i balanseførte verdier med verdiendring over resultatet.

Varige driftsmidler

Selskapet vurderer løpende forventet brukstid og restverdi på anleggsmidler. Dette har betydning for de årlige avskrivningene. Videre vurderer selskapet anleggsmidlenes verdi og hvorvidt det er indikatorer på verdifall. Ved indikatorer på at gjenvinnbart beløp er lavere enn bokført verdi, gjennomføres en nedskrivningsvurdering. Disse vurderingene involverer en stor grad av skjønn.

Estimerte avsetninger for tap på kontrakter

Selskapet gjennomfører årlig tester for å vurdere avsetninger for tap på kontrakter, hvor det er negative driftsresultater og dermed indikasjoner på avsetningsbehov. For driftsmidler som benyttes i kontraktene gjennomføres først nedskrivningstest, jfr. omtale ovenfor. Deretter måles nåverdien av fremtidige kontantstrømmer for den enkelte kontrakt. Disse vurderingene involverer en stor grad av skjønn. Det vises til note om avsetninger for nærmere beskrivelse.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har forpliktelser knyttet til de ansattes opptjente pensjonsrettigheter knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger. Beregningene innebærer at selskapet må fastsette økonomiske og demografiske forutsetninger. Endringer i forutsetningene kan gi betydelig utslag på de beregnede forpliktelser med konsekvens for fremtidige pensjonskostnader. Det vises til note om pensjoner for nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.

I noten er innarbeidet sensitivitetsanalyse som viser hvor påvirkelige beregningene er i forhold til endringer i sentrale forutsetninger. Estimatavvik som oppstår ved endringer av forutsetninger føres løpende over utvidet resultat med direkte effekt for egenkapitalen etter fradrag for utsatt skatt.

Segment information

Norske tog rapporterer driftssegmentet slik selskapsledelsen, som er øverste beslutningstaker, vedtar, følger opp og evaluerer beslutninger.

Valuta

Funksjonell valuta og presentasjons­valuta

Regnskapet er presentert i norske kroner, som både er den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til selskapet. Selskapets virksomhet drives kun i Norge.

Inntektsføring

Selskapets inntekter kommer fra utleie av togmateriell. Inntektene periodiseres lineært over leieperioden da utleieavtalene i sin helhet er basert på faste priser. Leieinntektene inntektsføres når de er opptjent og forskuddsfaktureres hver måned.

Varige driftsmidler

Driftsinntekter og -kostnader, innkjøp samt finansieringskostnader er i all hovedsak i NOK, CHF og EUR. Transaksjoner i fremmed valuta regnes om til funksjonell valuta på transaksjonstidspunktet. Valutagevinster og -tap som oppstår ved omregning av poster i fremmed valuta resultatføres.

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader knyttet direkte til anskaffelsen av driftsmidlet, slik at det er klart til bruk.

Etterfølgende utgifter balanseføres når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til utgiften vil tilflyte selskapet og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons-og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras.

Lånekostnader som påløper ved konstruksjon av driftsmidler aktiveres som del av anlegg under utførelse, og inngår i avskrivningsgrunnlaget.

Driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet brukstid, som er innenfor følgende intervall:

Kjøretøy 10 – 30 år

Avskrivningsmetode, driftsmidlenes brukstid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig.

Gevinst og tap ved avgang av driftsmidler resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi.

Nedskrivning

Driftsmidler som avskrives testes for verdifall kun når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.

Nedskrivning foretas hvis balanseført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av salgsverdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi.

Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger.

Mulige tapskontrakter

Selskapets virksomhet omfatter langsiktige kontrakter med offentlige oppdragsgivere vedrørende utleie av tog. I kontraktene bærer selskapet en del av risikoen for utviklingen i flere kostnadsarter uten at inntektene i kontrakten blir endret tilsvarende. Dette kan resultere i at kontraktene gir tap ved at forventede gjenværende kostnader er høyere enn estimerte inntekter.

Før en eventuell avsetning gjøres for kontrakter etter IAS 37, foretas en evaluering av verdiene etter IAS 36 (se avsnitt for nedskriving ovenfor). Deretter måler selskapet nåverdien av fremtidige forventede kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i den enkelte kontrakt, der estimerte utbetalinger omfatter alle fremtidige uunngåelige driftskostnader inklusive kapitalslit som må påregnes. Avsetningen begrenses til det laveste beløp ved å fortsette eller gå ut av kontrakten.

Derivater og sikring

Selskapet inngår derivater for sikring av renter og valuta på langsiktig gjeld for å skape forutsigbarhet og for både å oppnå lavest mulig pris og forutsigbarhet i prisene.

Selskapet praktiserer ikke sikringsbokføring. Derivater balanseføres til virkelig verdi på tidspunkt for inngåelse av derivatkontrakt og justeres løpende til virkelig verdi over resultatet. Endringer i virkelig verdi på inngåtte derivatkontrakter knyttet til gjeld resultatføres som finansposter.

Finansielle eiendeler holdt for handelsformål

En finansiell eiendel klassifiseres som holdt for handelsformål dersom den primært er anskaffet med sikte på å gi fortjeneste knyttet til kortsiktige endringer i verdi.

Fordringer

Fordringer inkluderer kundefordringer og måles ved første gangs balanseføring til opprinnelig verdi som er vurdert å være virkelig verdi.

Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektivrentemetoden, fratrukket avsetning for påregnelige tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at selskapet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser.

Kontanter og bankinnskudd

Kontanter og bankinnskudd inkluderer bundne skattetrekksmidler og spesifiseres i note 8.

Dersom kassekreditt benyttes, er det inkludert i lån under kortsiktig gjeld.

Lån

Lån måles ved første gangs innregning til virkelig verdi justert for direkte henførbare transaksjonskostnader.

I etterfølgende perioder måles lånene som hovedregel til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode slik at effektiv rente blir lik over lånets løpetid.

Selskapet har flere obligasjonslån hvor det er inngått tilhørende rente- og valutaswapper. Der måling og rapportering til bruk av opsjon for måling til virkelig verdi gir mer relevant informasjon ved at inkonsistent måling av lån og tilhørende renteswap elimineres, eller i vesentlig grad reduseres, legges dette prinsippet til grunn for rapportering. Valg av prinsipp gjøres ved opptak av hvert enkelt lån og er bindende i lånets løpetid.

Skatt

Periodens skattekostnad består av betalbar skatt for perioden og endring i utsatt skatt.

Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatteregler som er vedtatt på balansedagen. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fordelen kan benyttes.

Utsatt skattefordel og utsatt skatt motregnes dersom det foreligger juridisk rett til å motregne, og det gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for (i) samme skattepliktige foretak eller (ii) for forskjellig skattepliktige foretak hvor hensikten er å gjøre opp skatteposisjonene på nettogrunnlag.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har en pensjonsordning som er i form av en ytelsesplan.

Ytelsesplanene forplikter selskapet til å yte periodiske pensjonsytelser til den ansatte når vedkommende blir pensjonist. Pensjonsutbetalingen vil i hovedsak være avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.

Den balanseførte forpliktelsen er nåverdien på balansedagen av de definerte ytelser minus virkelig verdi av pensjonsmidlene på balansedagen. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Kostnad ved pensjonsopptjening og netto rente på den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen innregnes i resultatet

Endringer i pensjonsplanens ytelser (planendringer) innregnes løpende i resultatregnskapet.

Estimatavvik som skyldes ny informasjon og endringer i de aktuarmessige forutsetningene innregnes løpende, i utvidet resultat.

Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld inkluderer leverandørgjeld og måles ved første gangs balanseføring til pålydende verdi som er vurdert å være virkelig verdi. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved brukav effektiv rente metoden.

Vurdering av virkelig verdi

Selskapet måler flere finansielleeiendeler og forpliktelser til virkeligverdi. For klassifisering av virkelig verdi benytter selskapet et system som reflekterer signifikansen av den input sombrukes i utarbeidelse av målingene med følgende inndeling:

Nivå 1

Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser.

Nivå 2

Virkelig verdi bestemmes ved å bruke input basert på andre observerbare faktorer, enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen.

Nivå 3

Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata.

Finansielle eiendeler og forpliktelserklassifisert i nivå 1, 2 eller 3.

Endringer i regnskapsprinsipper, nye standarder og fortolkninger

Selskapet har ikke implementert noen nye regnskapsstandarder eller foretatt endringer av regnskapsprinsipper i 2017.

Nye standarder og fortolkninger som ikke har trådt i kraft og som ikke er anvendt

Selskapet har ikke valgt tidlig anvendelse av noen standarder eller fortolkninger som trer i kraft etter balansedato. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale regler som er vedtatt av IASB.

IFRS 9 Finansielle instrumenter

erstatter IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering, måling av finansielle eiendeler og forpliktelser, sikringsbokføring, måling til amortisert kost og nedskrivning av finansielle eiendeler. Standarden er vurdert at den ikke vil medføre til endringer av betydning knyttet til klassifisering eller måling av finansielle eiendeler og forpliktelser. Ny modell for nedskriving av eiendeler er heller ikke vurdert å gi effekter av betydning. Ikrafttredelsesdatoen er 1. januar 2018 og skal implementeres retrospektivt. Selskapet har valgt alternativet i overgangsbestemnmelsene uten omarbeidelse av sammenligningstall.

IFRS 15 Inntekter

Våren 2014 vedtok IASB en ny standard for innteksføring. Standarden etablerer et rammerverk for innregning og måling av inntekter som er basert på et grunnprinsipp om at innregning av inntekter skal reflektere overføring av varer eller tjenester til kunden. Selskapets inntektsstrømmer vedrører i all hovedsak utleie av tog hvor det ikke er identifisert avvik av betydning mellom dagens prinsipper for innregning og rammeverk i ny standard. Det er derfor vurdert at standarden ikke vil medføre noen periodiseringsforskjeller sammenlignet med dagens regler. Standarden har pliktig ikraftredelsesdato 1. januar 2018 og selskapet vil implementere standarden ved bruk av modifisert metode som ikke medfører omarbeidelse av sammenligningstallene.

IFRS 16 Leasing

IASB vedtok i begynnelsen av 2016 ny standard for leasing. Hovedregelen i den nye standarden er at leietager skal innarbeide alle leieavtaler i balansen. I henhold til IFRS 16 skal alle vesentlige leieavtaler med varighet over et år balanseføres

Leietager skal innarbeide forpliktelse til å betale leie samt tilhørende «rett til bruk eiendel» for bruk av underliggende eiendel over leieperioden. Etter IFRS 16 vil det for leietager ikke lenger være et skille mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler.

Per balansedagen har Norske tog hovedsakelig husleieavtale som vil omfattes av standarden, og regnskapet er derfor ikke vesentlig påirket av standarden.

Annet

IASB har også vedtatt noen mindre endringer og presiseringer i flere ulike standarder.

Det er vurdert at ingen av disse endringene vil ha betydelig effekter for selskapet.

2. Segmentinformasjon

Norske tog AS har kun ett driftssegment - leasing av tog.

Analysis of operating income by category

20172016

Leasing inntekter

995 219207 338

Andre driftsinntekter

1 462268

Sum

996 681207 606

Informasjon om viktige kunder

Selskapet har en kunde for leasing av persontogmateriell, Norges Statsbaner AS, som står for 100 % av leasing inntektene (se note 22)

3. Varige driftsmidler

Maskin og utstyr

Transportmidler

Delleveranse tog

Anlegg under utførelse

Sum

Balanse 1. januar 2017

Akkumulert anskaffelseskost

31 683

8 735 477

532 886

69 459

9 369 505

Akkumulerte av- og nedskrivninger

-3 165

-123 638

-

-

-126 803

Sum


28
518


8
611
839


532
886


69
459


9
242
702

Regnskapsåret 2017

Inngående balanse

28 518

8 611 839

532 886

69 459

9 242 702

Tilgang

13 040

914 887

-

205 677

1 133 604

Overført mellom anleggsgrupper

-

31 598

-31 598

-

-

Årets avskrivninger

-16 114

-626 408

-

-

-642 522

Sum


25
444


8
931
916


501
288


275
136


9
733
784

Balanse 31. desember 2017

Akkumulert anskaffelseskost

44 723

9 681 962

501 288

275 136

10 503 109

Akkumulerte av- og nedskrivninger

-19 279

-750 046

-

-

-769 325

Sum


25
444


8
931
916


501
288


275
136


9
733
784

Avskrivingstid benyttet

5 - 30 år

5 - 30 år

Maskin og utstyr

Transport- midler

Delleveranse tog

Delleveranse tog

Sum

Balanse 1. januar 2016

Akkumulert anskaffelseskost

-

-

-

-

-

Akkumulerte av- og nedskrivninger

-

-

-

-

-

Sum


-


-


-


-


-

Regnskapsåret 2016

Inngående balanse

-

-

-

-

-

Tilgang

31 206

8 736 185

532 886

69 936

9 370 213

Avgang

-

-708

-

-

-708

Overført mellom anleggsgrupper

477

-

-

-477

-

Årets avskrivninger

-3 165

-123 638

-

-

-126 803

Sum


28
518


8
611
839


532
886


69
459


9
242
702

Balanse 31. desember 2016

Akkumulert anskaffelseskost

31 683

8 735 477

532 886

69 459

9 369 505

Akkumulerte av- og nedskrivninger

-3 165

-123 638

-

-

-126 803

Sum


28
518


8
611
839


532
886


69
459


9
242
702

Avskrivingstid benyttet

5 - 30 år

5 - 30 år

Balanseførte renter er per 31.12.2017 8 MNOK

4. Kundefordringer og andre fordringer

2017

2016

Kundefordringer

-

181

Konserninterne fordringer

-

150 439

Avsetning for tap

-

-

Kundefordringer netto

-

150 620

Forskuddsbetalinger

366

40

Andre fordringer

20 881

-

Sum kundefordringer og andre fordringer

21 247

150 660

Sum

21 247

150 660

Bokført verdi av kundefordringer, forskuddsbetaling og andre fordringer tilsvarer virkelig verdi.

Forfalte fordringer med fordeling etter forfallstidspunkt:

2017

2016

Forfalte fordringer på balansedagen

-

-

Fordringer forfalt med 0 - 2 mnd

-

-

Fordringer forfalt med 2 - 6 mnd

-

-

Fordringer forfalt med mer enn 6 mnd

-

-

5. Finansiell risikostyring

Kapitalforvaltning

Selskapets mål for kapitalforvaltningen er å trygge fortsatt drift ved å sikre avkastning for eierne, og opprettholde en optimal kapitalstruktur, for derved å redusere kapitalkostnadene.

Selskapet plasserer deler av overskuddslikviditeten i rentebærende produkter som f.eks. innskudd, sertifikaterog obligasjoner med kort gjenværende løpetid.

Finansielle risikofaktorer

Selskapets aktiviteter medfører uliketyper finansiell risiko: markedsrisiko (valuta-, rente- og prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko.

Selskapets krav til risikostyring fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og en skal gjennom forvaltningen tilstrebe å minimaliserede potensielle negative effektene på selskapets finansielle resultater. Selskapet benytter finansielle derivater forå sikre seg mot visse risikoer.

Finansavdelingen identifiserer, måler, sikrer og rapporterer finansiell risikoi samarbeid med de ulike driftsenhetene.

- Markedsrisiko

- Valuta risiko

Valutarisiko er risiko for at svingninger i valutakursen fører til endringer i sel- skapets resultat, balanse eller kontantstrømmer.

Selskapet opererer i Norden og foretar innkjøp fra utenlandske leverandører også utenfor Norden, og er dermed eksponert for valutarisiko. Målsetningen er å skape forutsigbarhet med hensyn til fremtidige utbetalinger målt i NOK.

All gjeld i utenlandsk valuta er sikret med valutaswapper og endring i verdi motsvares av verdiendring på derivatene. Selskapet er derved ikke eksponert for valutarisiko på gjeld.

Renterisiko

Renterisiko er risiko for et finansieltinstruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedsrenten.

Selskapet er eksponert for renteendringer og benytter renteswaper for å redusere renterisiko og oppnå ønsket rentestruktur på gjeldsporteføljen. Hensikten er å redusere risiko knyttet til mulige fremtidige renteøkninger og skape større forutsigbarhet knyttet til fremtidige rentebetalinger. Det er etablert retningslinjer som regulerer andelen av lån som skal rentereguleres i en tolvmåneders periode, og for rentebindingen på porteføljen.

Inngåtte swaper gir risiko for endring i balanseført virkelig verdi ved måling opp mot langsiktig rentenivå.

Sensitivitetsvurderinger per 31.12.2017

Renterisiko beregnes med utgangspunkt i balanseførte langsiktige lån med tilhørende renteswaper. Renteendring på 50 basispunkter vil isolert sett gi en estimert verdiendring på 28 MNOK.

Ettersom selskapet ikke har noen betydelige rentebærende eiendeler, er selskapets resultat og kontantstrøm fra driften i hovedsak uavhengig av endringer i markedsrenten.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er manglende evne til rettidig innfrielse av løpende økonomiske forpliktelser.

Selskapets ledelse overvåker virksomhetens likviditetsreserve som består av lånefasilitet og kontantekvivalenter ved rullerende prognoser av forventet kontantstrøm.

Norske tog reduserer likviditetsrisikoknyttet til finansielle forpliktelser ved spredt forfallsstruktur, tilgang til flere finansieringskilder i Norge og internasjonalt, samt tilstrekkelig likviditet til å dekke planlagt drifts-, investerings-, og refinansieringsbehov uten opptakav ny gjeld innenfor en tidsperiode på 12 måneder. Likviditeten består avbankinnskudd, sertifikater og kommiterte trekkrettigheter og Norske togs revolverende trekkrettighet på 2 000 MNOK som forfaller i oktober 2021.

Norske tog har høy kredittverdighet. Standard & Poor’s har gitt selskapet kredittratinger for langsiktig låneopptak på henholdsvis A+ (stable). Den høye kredittratingen gir Norske tog god tilgang på fremmedkapital.

Tabellen viser fremtidige forfall for selskapets kontraktuelle forpliktelser per 31.12.2017:

Likviditetsrisiko

< 1 år

1 - 2 år

2 - 5 år

> 5 år

Kortsiktige forpliktelser

18 257

-

-

-

Lån

647 325

1 300 000

2 936 250

1 650 000

Nye tog

1 092 000

1 798 000

-

-

Varige driftsmidler

32 000

-

-

-

Kredittrisiko

Kredittrisiko er det tap som selskapet vil kunne bli påført dersom en motpart ikke gjør opp sine finansielle forpliktelser. Selskapets eksponering for kredittrisiko påvirkes hovedsakelig av individuelle forhold knyttet til hver enkelt kunde.

Selskapet har en stor kunde, NSB AS, og er derfor i liten grad utsatt for kredittrisiko.

Norske tog har risiko på motpartene i rente- og valutaderivatene og harfokus på motpartsrisikoen i finansielle transaksjoner.

Norske tog vurderer maksimal kredittrisiko til å være følgende:

2017

2016

Bankinnskudd

360 499

1 245

Finansielle derivater

1 091 712

1 187 027

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

21 247

150 660

Sum

1 473 458

1 338 932

Kredittrisikoen reduseres gjennomspredning på flere motparter. Det praktiseres strenge krav til motpartens kredittverdighet og kravet er at motparten i finansielle transaksjoner skal minimum ha A- rating fra S&P, eller tilsvarende fra et annet internasjonalt ratingbyrå ved avtaleinngåelse. Motpartsrisikoen blir overvåket løpende. Norske tog har avtaler som regulerer juridiske motregnings rettigheter i en konkurssituasjon (ISDA avtaler) med 4 banker.

Overskuddslikviditet plasseres i norskeobligasjoner og sertifikater med kortløpetid.

5. Finansiell risikostyring

Kapitalforvaltning

Selskapets mål for kapitalforvaltningen er å trygge fortsatt drift ved å sikre avkastning for eierne, og opprettholde en optimal kapitalstruktur, for derved å redusere kapitalkostnadene.

Finansielle risikofaktorer

Selskapets aktiviteter medfører ...

Kredittrisiko

Kredittrisiko er det tap som selskapet vil kunne bli påført dersom en motpart ikke gjør opp sine finansielle forpliktelser.

Likviditetsrisiko<1 år1-2 år2-5 år>5 år
Kortsiktige forpliktelser18 257-18 257-
Lån647 3251 300 000647 3251 300 000
Nye tog1 092 0001 798 0001 092 0001 798 000
Varige driftsmidler32 000-32 000-
Norske tog vurderer maksimal kredittrisiko til å være følgende:20172016
Kortsiktige forpliktelser--
Lån1 300 0001 300 000
Nye tog1 798 0001 798 000
Sum1 473 4581 338 932

6. Derivater

2017

2016

Eiendeler

Forpliktelser

Eiendeler

Forpliktelser

Rente- og valutaswapper

1 091 712

27 943

1 187 027

-

Sum

1 091 712

27 943

1 187 027

-

Selskapet benytter ikke sikringsbokføring. Verdiendringer med måling av derivater til virkelig verdi resultatføres løpende. Derivater er klassifisert som kortsiktige eiendeler og forpliktelser.

Endringer av virkelig verdi på derivater:

2017

2016

Periodens endring av virkelig verdi

-106 145

46 047

Akkumulert endring av virkelig verdi

-60 098

46 047

Rente- og valutaswapper

Den nominelle hovedstolen på utestående renteswapper per 31. desember 2017 var 3 986 MNOK (2016: 2 286 MNOK). Per 31. desember 2017 varierte den faste renten fra 1,46 % til 2,34 % (2016: 1,14 % til 2,14 %) og de flytende rentesatsenevar i hovedsak 6M NIBOR + margin.

7. Finansielle instrumenter etter kategori

Eiendeler 31. desember

Utlån og fordringer

Eiendeler til virkelig verdi over resultatet

Sum

Periode

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Finansielle anleggsmidler

-

-

-

-

-

Derivater

1 091 712

1 187 027

1 091 712

1 187 027

Kundefordr. og andre fordringer (ekskl. forskuddsbetaling)

21 247

150 660

-

-

21 247

150 660

Kontanter og bankinnskudd

360 499

1 245

-

-

360 499

1 245

Sum

381 746

151 905

1 091 712

1
187
027

1
473
458

1
338
932

Forpliktelser 31. desember

Forpliktelse til virkelig verdi over resultatet

Andre forpliktelser til amortisert kost

Sum

Periode

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Lån (ekskl. finansielle leieavtaler)

4 377 378

3 980 743

3 579 531

3 629 367

7 956 909

7 610 110

Derivater

27 943

-

-

-

27 943

-

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld eksklusive lovpålagte forpliktelser

-

18 258

562 870

18 258

562 870

Sum

4 405 321

3 980 743

3 597
789

4
192
237

8
003
110

8
172
980

Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2017:

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Sum

Derivater benyttet til sikring

-

1 091 712

-

1 091 712

Sum eiendeler

-

1 091 712

-

1 091 712

Lån og påløpte renter

-

4 377 378

-

4 377 378

Derivater benyttet til sikring

-

27 943

-

27 943

Sum forpliktelser

-

4 405 321

-

4 405 321


Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2016:

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Sum

Derivater benyttet til sikring

-

1 187 027

-

1 187 027

Sum eiendeler

-

1 187 027

-

1 187 027

Lån og påløpte renter

-

3 980 743

-

3 980 743

Sum forpliktelser

-

3 980 743

-

3 980 743

8. Kontanter og bankinnskudd

I 2016 var Norske tog en del av NSB-konsernet. NSB AS var konsernkontoinnehaver av selskapets kassekredittkonto. Selskapets driftskonti som inngikk i konsernkontosystem representerte et mellomværende med NSB AS.

2017

2016

Kontanter og bankinnskudd

360 499

1 245

Herav bundne skattetrekkmidler 1 282 TNOK (2016: 1 245 TNOK)

9. Aksjekapital og overkurs

Antall aksjer

Ordinære aksjer

Overkurs(TNOK)

Sum (TNOK)

Aksjer 1. januar 2017

100

100

2 300 000

2 400 000

Aksjer 31. desember 2017

100

100

2 300 000

2 400 000

Selskapet har kun én aksjeklasse, hver aksje er pålydende NOK 1.000.000,-.


10. Lånegjeld

Langsiktige lån

2017

2016

Obligasjonslån målt til virkelig verdi

4 093 840

4 220 292

Obligasjonslån målt til amortisert kost

3 243 376

3 243 376

Sum

7 337 216

7 463 668

Kortsiktige lån

Kortsiktig del av langsiktig gjeld

146 111

146 442

Andre lån

501 524

-

Sum

647 635

146 442

Sum lån

7 984 851

7 610 110

Endring av kort- og langsiktige lån i løpet av året 2017

Short-term

Long-term

Inngående balanse

146 222

7 463 668

Opptak av nye lån

1 049 941

-

Nedbetaling av lån

-549 946

-

Endring påløpte renter

888

-

Endring virkelig verdi

310

-126 452

Sum lån

647 415

7 337 216

Nominell verdi langsiktig rentebærende gjeld

2017

2016

1. januar

5 879 626

-

Endring under året

-

5 879 626

31. desember


5 879 626


5 879 626

Virkelig verdi av obligasjonslån som regnskapsmessig er målt til amortisert kost utgjør per 31.12.2017 TNOK 3 608 672 TNOK (2016: 3 645 102 TNOK).

Alle eksisterende obligasjonslåns-utstedelser er tatt opp under låneprogrammet Euro Medium Term Note
(EMTN-programmet).EMTN-programmet inneholder ingen finansielle covenants, men en valgfri eierskapsklausul som omhandler at staten skal eie 100 % av Norske tog.

Norske tog har en syndikert trekkfasilitet på 2 000 MNOK som har et covenantskrav om minimum egenkapitalandel på 18% frem til 31.12.2018, og 20 % egenkapitalandel deretter.

Virkelig verdi av kredittmarginen på obligasjonslån er basert på markedsobservasjoner fra banker og prisingen/kursen påobligasjonene i annenhånds markedet.

Selskapet er eksponert for renteendringer på lånene basert på følgende reprisingsstruktur:

Lån og swapper

2017

2016

6 måneder eller mindre

3 018 867

3 185 766

Over 6 måneder

-

Forfall for langsiktige lån er som følger:

2017

2016

Mellom 1 og 2 år

1 300 000

1 314 988

Mellom 2 og 5 år

2 936 250

2 611 574

Over 5 år

1 650 000

3 537 106

Effektiv rente på balansedagen var som følger i %

2017

2016

Obligasjonslån (NOK)

2,53

2,35

Beregnet effektiv rente inkluderer effekt av rentederivater. Selskapet har sikret all eksponering i CHF.

Balanseført verdi er tilnærmet lik virkelig verdi på langsiktige lån.


Endringer av virkelig verdi på lån

2017

2016

Periodens endring av virkelig verdi

-104 559

44 945

Akkumulert endring av virkelig verdi

-59 614

44 945

Balanseført verdi av konsernets lån i ulike valutaer er som følger:

2017

2016

NOK

4 606 603

4 124 569

CHF

3 378 248

3 485 541

Sum

7 984 851

7 610 110

Selskapet har følgende uutnyttede lånefasiliteter:

2017

2016

Flytende rente

- Utløper innen ett år

-

- Utløper etter mer enn ett år

2 000 000

2 000 000

Sum

2 000 000

2 000 000

Norske tog AS sine langsiktige lånefasilitet er en revolverende trekkrettighet som løper fram til oktober 2021.

11. Skatter

Utsatt skatt nettoføres når selskapet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:

Årets skattekostnad fremkommer slik:

2017

2016

Betalbar skatt

-

-

Endring i utsatt skatt

-9 613

-1 179

Skattekostnad

-9 613

-1 179

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger:

2017

2016

Årets betalbare skattekostnad

-

-

Betalbar skatt i balansen

-

-


Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

2017

2016

Årsresultat før skatt

152 124

-4 921

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (24 %)

36 510

-1 229

Skatteeffekten av følgende poster:

Andre ikke fradragsberettigede kostnader

76

1

Andre ikke skattepliktige inntekter

-

Virkning av endringer i skatteregler og -satser

-26 973

49

Skattekostnad

9 613

-1 179

Effektiv skattesats

6 %

24 %
Spesifikasjon av grunnlag for midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

2017

01.01.

Effektprinsipp endr.

Res ført i per.

Ført mot utvid. Res

Konser bidrag

Ført direkte mot EK

31.12.

Fordel (+) / Forpliktelse (-)

Driftsmidler

-2 549 559

-

-894 394

-

-

-

-3 443 953

Fordringer

-22

-

22

-

-

-

-

Verdiendring finansielle omløpsmidler

198

-

1 698

-

-

-

1 896

Pensjonsforpliktelse

8 222

-

-164

2 774

-

-

10 832

Avsetning for forpliktelser

500

-

-500

-

-

-

-

Nedskrivinger

-

-

-

-

-

-

-

Gevinst- og tapskonto

-

-

-

-

-

-

-

Underskudd til fremføring

2 549 825

-

740 892

-

-2 549 825

-

740 892

Annet

-

-

-

-

-

-

-

Sum brutto midlertidige forskjeller

9 164

-

-152 446

2 774

-2 549 825

-

-2 690 333

Ikke balanseførte midlertidige ­forskjeller

-

-

-

-

-

-

-

Netto midlertidige forskjeller

9 164

-152 446

2 774

-2 549 825

-

-2 690 333

Netto utsatt fordel/forpliktelse 24%

2 199

-

-36 587

666

-611 958

-

-645 680

Effekt endring skattesats

-92

-

1 567

-70

25 498

-

26 903

Netto utsatt balanseført fordel/ forpliktelse 23%

2 107

-35 020

596

-586 460

-

-618 777


Spesifikasjon av grunnlag for midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

2016

01.01.

Effektprinsipp endr.

Res ført i per.

Ført mot utvid. Res

Ført direkte mot EK

Kons bidrag

31.12.

Fordel (+) / Forpliktelse (-)

Driftsmidler

-

-

-2 549 559

-

-

-

-2 549 559

Varer

-

-

-

-

-

-

-

Fordringer

-

-

-22

-

-

-

-22

Verdiendring finansielleomløpsmidler

-

-

198

-

-

-

198

Pensjonsforpliktelse

-

-

3 972

4 250

-

-

8 222

Avsetning for forpliktelser

-

-

500

-

-

-

500

Nedskrivninger

-

-

-

-

-

-

-

Gevinst- og tapskonto

-

-

-

-

-

-

-

Underskudd til fremføring

-

-

2 549 825

-

-

-

2 549 825

Annet

-

-

-

-

-

-

-

Sum brutto midlertidige forskjeller

-

-

4 914

4 250

-

-

9 164

Ikke balanseførte midlertidige forskjeller

-

-

-

-

-

-

-

Netto midlertidlig forskjeller

-

4 914

4 250

-

9 164

Netto utsatt fordel/forpliktelse 25%

-

-

1 228

1 063

-

-

2 291

Effekt endring skattesats

-

-

-49

-43

-

-92

Netto utsatt balanseført fordel/forp- liktelse 24%

-

1 179

1 020

-

-

2 199

Utsatt skattefordel

2017

2016

Utsatt skattefordel som reverserer om mer enn 12 måneder

172 841

616 004

Utsatt skattefordel som reverserer innen 12 måneder

491

120

Sum

173 332

616 124

Utsatt skatt

2017

2016

Utsatt skatt som reverserer om mer enn 12 måneder

-792 109

-613 340

Utsatt skatt som reverserer innen 12 måneder

-

-585

Sum

-792 109

-613 925

Utsatt skatt i balansen


-618 777


2 19912. Personalkostnader

2017

2016

Lønn, inkludert arbeidsgiveravgift

29 617

5 455

Pensjonskostnader - ytelsesbaserte pensjonsordninger (note 13)

3 606

659

Andre personalkostnader

1 509

-

Personalkostnader viderefakturert fra NSB

-

3 359

Sum


34 732


9 473

Lønn og andre ytelser til administrerende direktør er omtalt i noten for nærstående parter (note 22).

2017

2016

Gjennomsnittlig antall årsverk

30

32

Gjennomsnittlig antall ansatte

30

32

Beregningen er basert på en vekting av faktiske antall årsverk gjennom året.

13. Pensjoner og lignende forpliktelser

Generelt

Selskapet har pensjonsordninger knyttet til alder-, uføre- og etterlattepensjon for ektefelle og barn. Nedenfor følger nærmere beskrivelse av type ordninger og hvordan disse er organisert.

Ytelsesordninger i Norge

Selskapet har flere kollektive pensjonsordninger som er organisert i Statens pensjonskasse (SPK) eller forsikringsselskap. Ordningen i selskapet tilfredsstiller kravene iht. Lov om offentlig tjenestepensjon. Ordningen dekker ytelser av pensjons- grunnlag opp til 12G, og gir en alders- og uførepensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlag ved full opptjening. Forpliktelser gjennom disse ordningene dekker 29 aktive og en pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser som i hovedsak er avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder.

Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser, og vil også være avhengig størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapet har gjennom tariffavtale pensjonsforpliktelser i tilknytning til offentlig avtalefestet førtidspensjon (AFP). Forpliktelser gjennom denne ordningen dekker 29 aktive medlemmer samt en pensjonist.

Ytelsesbaserte tilleggsordninger for alders- og etterlattepensjon for toppledere er ikke fonderte og dekkes over drift. I tabellene nedenfor er arbeidsgiveravgift med nominelle satser inkludert i årets kostnad og netto pensjonsforpliktelse.

Spesifikasjon av netto innregnet ytelsesbasert pensjonsforpliktelse

2017

2016

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger

68 232

59 677

Virkelig verdi på pensjonsmidler

-49 961

-42 938

Netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger

18 271

16 739

Netto pensjonsforpliktelse i balansen

18 271

16 739

Endring i balanseført netto forpliktelse:

Balanseført nettopensjonsforpliktelse 1. januar

16 739

10 000

Årets aktuarielle avvik

2 428

3 724

Årets pensjonsopptjening/økning forpliktelse

3 225

1 184

Netto finansposter pensjon

334

58

Årets innbetaling til ordningene

-4 455

-

Planendringer under året

-

1 773


Balanseført nettopensjonsforpliktelse 31. desember

18 271

16 739

Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

3 606

659

Sum årets pensjonsopptjening, resultatført som personalkostnad – se note 13

3 606

659

Årets finansposter pensjoner

334

58

Sum pensjonskostnad ytelsesplaner

3 940

717

Sensitivitetsanalyse ved endring i sentrale forutsetninger

Tabellen nedenfor viser estimat for potensielle effekter ved en endring forutsetninger av vesentlig betydning for ytelsesbaserte pensjonsplaner i Norge. Faktiske resultater kan i vesentlig grad avvike fra disse estimatene.

Diskonteringsrente

Årlig lønnsvekst

Økning i G

1 %

-1 %

-1 %

1 %

-1 %

Økning (+)/reduksjon (­) periodens nettopensjonskostnad angitt i %

(-23 %)

(25 %)

(-19 %)

(9 %)

(-11 %)

Økning (+)/reduksjon (­) netto pensjonsforpliktelse per 31.12. angitt i %

(-17 %)

(23 %)

(-12 %)

(8 %)

(-9 %)

Populasjonen er preget av høy pensjonistbestand og høy gjennomsnittsalder på de aktive som påvirker sensitivitetsanalysen.

De siste års utvikling i pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse viser følgende:

2017

2016

Resultatregnskap

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

3 606

659

Resultatført estimatavvik

2 774

4 249

Årets pensjonsopptjening, resultatført som personalkostnad

6 380

4 908

Netto rentekostnader pensjon

334

58

Sum pensjonskostnad

6 714

4 966

Balanse

Beregnet totale pensjonsforpliktelser

68 232

59 677

Pensjonsmidler

-49 961

-42 938

Beregnet netto pensjonsforpliktelse

18 271

16 739

Ikke resultatført estimatavvik (korridor)

-

-

Netto pensjonsforpliktelse i balansen


18 271


16 739

Følgende parametre er benyttet ved beregningene for ytelsesordninger i Norge

2017

2016

Diskonteringsrente

2,40%

2,60%

Forventet avkastning

2,40%

2,60%

Gjennomsnittlig lønnsvekst

2,50%

2,35%

G-regulering

2,25%

2,50%

Årlig reg. av pensjoner under utbetaling

1,50%

1,75%

Gjennomsnittelig arbeidsgiveravgift faktor

14,10%

14,10%

Forklaring valgte forutsetninger 31. desember 2017

Diskonteringsrente er fastsatt med grunnlag i obligasjoner med fortinnsrett (OMF) og utgjør 2,5 %. Det er vurdert at OMF­markedet representerer et dypt og likvid marked med relevante løpetider som kvalifiserer til referanserente iht. IAS 19.

Lønnsregulering for norske ordninger er i hovedsak beregnet som summen av forventet reallønnsvekst på 1 % (inklkarrieretillegg) og inflasjon på 1,5 % med noen individuelle tilpasninger. Regulering av pensjoner under utbetaling følger i hovedsak gjennomsnittlig lønnsvekst (tilsvarende G-regulering) fratrukket en fast faktor på 0,75.

For de demografiske faktorer er tariffene K 2013 og IR 73 lagt til grunn for fastsettelse av dødelighet og uførerisiko.

Gjennomsnittlig forventet levealder for en person som pensjonerer seg når han/hun fyller 65 år vil iht K2013 være:

Mann 20,5 år

Kvinne 23 år

Statens Pensjonskasse varslet høsten 2017 om at det fra 01.01.2018 innføres endringer for ansvaret for regulering av oppsatte rettigheter i statlig fristilte virksomheter. Det aktuarielle avviket for 2017 påvirkes av denne endringen, og det har medført en økning i selskapets pensjonsforpliktelse per 31.12.2017.

Risikovurdering ytelsesbaserte ordninger

Gjennom ytelsesbaserte ordninger er selskapet påvirket av en rekke risikoer som følge av usikkerhet i forutsetninger og fremtidig utvikling. De mest sentrale risikoene er beskrevet her:

Forventet levetid

Selskapet har påtatt seg en forpliktelse til å utbetale pensjon for de ansatte livet ut. Økning i forventet levealder blantmedlemsmassen medfører en økt forpliktelse for selskapet.

Avkastningsrisiko

Selskapet blir påvirket ved en reduksjon i faktisk avkastning på pensjonsmidlene, som vil medføre økt nettoforpliktelse.

Inflasjon­ og lønnsvekstrisiko

Selskapets pensjonsforpliktelse har risiko knyttet til både inflasjon og lønnsutvikling, selv om lønnsutvikling er nært knyttet til inflasjonen. Høyere inflasjon og lønnsutvikling enn hva som er lagt til grunn i pensjonsberegningene, medfører øktforpliktelse for selskapet.

14. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

2017

2016

Leverandørgjeld

351

733

Konsernintern leverandørgjeld

-

525 033

Skyldig offentlige avgifter

1 251

1 164

Annen kortsiktig gjeld (inkl. avsetning for forpliktelser)

17 907

37 026

Sum

19 509

563 956

Andel av gjeld til andre nærstående parter er i 2017 2 521 TNOK (2016: 1 021TNOK).

Bokført verdi av leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld tilsvarer virkelig verdi. Annen kortsiktig gjeld inneholder gjeld ved oppussing av lokaler, midtlivs oppgradering av tog, nytt ERP system og andre mindre kostnader.

15. Andre avsetninger for forpliktelser

Avsetning for forpliktelser 2017

Forurensing

Tap på kontrakter

Annet


Sum

Inngående balanse

-

-

-

-

Endret avsetning i året

-

-

-

-

Benyttet i løpet av året

-

-

-

-

Sum


-


-


-


-

Klassifikasjon i balansen

2017

2016

Andel langsiktig gjeld

Yrkesskade

Det er ikke foretatt avsetninger i regnskapet til å dekke estimert forpliktelse basert på forventninger til saker som er under behandling, samt ikke rapporterte, men påregnelige saker.

Rettstviste

Norske tog AS kan bli innblandet i tvister der en del av dem vil bli prøvd for rettsapparatet. I de tilfeller der det vurderes å foreligge sannsynlighetsovervekt og kvantifiserbar tapsrisiko, gjøres løpende avsetninger i regnskapet.

16. Tap på kontrakter

Det er vurdert at det ikke er nødvendig for Norske tog å foreta en avsetning i 2017 for fremtidig tap på kontrakter i virksomheten.

17. Av- og nedskrivinger

2017

2016

Årets avskrivinger varige driftsmidler (note 3)

642 522

126 803

Årets nedskrivinger varige driftsmidler (note 3)

-

-

Sum

642 522

126 803

Varige driftsmidler og tap på kontrakter

For å etterprøve balanseførte verdier er det foretatt beregninger av bruksverdi. Bruksverdien er beregnet for hver kontantstrømgenererende enhet (CGU). Beregning av bruksverdi er foretatt for de anbudene hvor det er indikasjoner på varig verdifall på anleggsmidlene.

I tillegg til evaluering av balanseførte verdier etter IAS 36, vurderes eksisterende kontrakter for eventuelle ytterliggere avsetninger etter IAS 37. Disse vurderingene måler selskapets løpende nåverdi av fremtidige forventede kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i den enkelte kontrakt, der estimerte utbetalinger omfatter alle fremtidige uungåelige driftskostnader som må påregnes. Avsetningen begrenses til det laveste beløp ved å fortsette eller gå ut av kontrakten. Avsetningen reverseres over gjenværende løpetid i kontrakten.

I de fremtidige kontantstrømmene for vurderinger etter IAS 36 og IAS 37 er det benyttet følgende hovedforutsetninger:

Vekstrate 2.0 %

Diskonteringsrente 7,0% vurderinger etter IAS 36

Lånerente 3,0% vurderinger etter IAS 37

18. Andre kostnader

2017

2016

Salgs- og administrasjonskostnader

1 157

931

Energi og brensel vedr. drift

-

-

Kostnader lokaler, leie maskiner, rep og vedlikehold

28 809

104

Andre driftskostnader

21 851

2 436

Sum

51 817

3 471

Spesifikasjon av revisjonshonorar (eksklusive mva.):

Lovpålagt revisjon

500

80

Skatterådgivning

-

-

Andre tjenester utenfor revisjon

101

Sum

601

80

19. Finansielle poster

2017

2016

Renteinntekter

59 720

3 825

Andre finansinntekter

58 458

-

Netto valutagevinster/tap

2 429

-

Sum

120 607

3 825

Rentekostnader

-226 618

-42 055

Andre finanskostnader

-7 137

-34 234

Netto valutagevinster/tap

-108

-59

Sum

-233 863

-76 348

Netto finansposter pensjon


-334


-58

Urealiserte verdiendringer

-1 896

-199

Sum finansielle poster

-115 486

-72 780

20. Urealiserte verdiendringer

Nedenfor følger samlet oversikt av urealiserte verdiendringer av eiendeler, gjeld og derivater som målt til virkelig verdi.

2017

2016

Urealisert rente og valutasikringsderivater

14 864

44 748

Urealisert verdiendringer obligasjonslån

-16 760

-44 947

Sum urealisert verdiendringer finansposter

-1 896

-199

21. Leiekostnader

2017

2016

Leie av maskiner/utstyr, ikke balanseførte driftsmidler

131

-

Leie av eiendom

3 890

677

Sum

4 021

677

22. Nærstående parter

Norske tog har følgende nærstående parter:

Eier

Samferdselsdepartementet er 100 % eier av Norske tog. Andre virksomheter som er eid av staten ved Samferdselsdepartementet vil være nærstående part med Norske tog, dette gjelder også NSB-konsernet.

Togmateriell eid av NSB AS ble skilt ut og overført til Norske tog ved virksomhetsoverdragelse per 14. oktober 2016. Samme dato ble 32 NSB ansatte overført til Norske tog. Kjøpsvederlag for togmateriellet var 8 558 MNOK. I tillegg til togene ble også en pensjonsforpliktelse på 10 MNOK på de nevnte ansatte overført med tilsvarende kompensasjon fra NSB. Vederlaget for virksomhetsoverdragelsen ble gjort opp ved utstedelse av gjeldsbrev fra NSB AS. Verdien av togene ble beregnet på grunnlag av neddiskontert framtidig kontantstrøm med bruk av risikojustert diskonteringsrente. Verdsettelsen av virksomheten er gjennomført av Kjelstrup & Wiggen Consulting AS. Som del av virksomhetsoverdragelsen overtok Norske tog AS anlegg under utførelse fra NSB AS per 31.12.16.

Obligasjonslån og tilhørende basis-swapper ble i henhold til «avtale om oppgjør av fordring ved overtagelse av låne- og derivatforpliktelser» overført fra NSB AS til Norske tog per 9.desember 2016. Vederlaget for overføring av obligasjonslånet til Norske tog AS er fastsatt på markedsmessige vilkår. Vederlaget ble fastsatt på grunnlaget av nominell restgjeld og tilhørende swapper verdsatt til virkelig verdi på transaksjonsdagen ved beregning av forskjellen mellom

- Forventet nåverdi mellom lån og tilhørende swapper som overføres og
- Alternativ finansering for Norske tog på overtagelsestidspunktet
Styret avga redegjørelse etter aksjeloven § 3-8 i forbindelse med at selskapet inngikk avtale med selskapets aksjonær om erverv av virksomhet.

Selskap i samme konsern

Norske tog var regnskapsmessig kun en del av NSB-konsernet i 2016. For 2016 var alle datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter til NSB AS, nærstående parter av Norske tog. For 2017 vil disse selskapene fremdeles være nærstående parter, men da på grunn av at de er indirekte eid av Samferdselsdepartementet.

Styret og ledende ansatte

Personer som inngår i konsernets ledelse eller styret er også nærstående parter av Norske tog

Nedenfor følger oversikt over transaksjoner, mellomværende og sikkerhetsstillelser med nærstående parter:

Salg av varer og tjenester

2017

2016

Salg av andre varer og tjenester

996 313

268

Salg selskap i samme konsern

-

207 338

Sum

996 313

207 606

Kjøp av varer og tjenester

2017

2016

Kjøp av varer og tjenester

602 482

91 228

Mellomværende med nærstående parter som følge av kjøp og salg av varer og tjenester:

Fordringer på

2017

2016

Selskaper i samme konsern

-

150 439

Virksomheter eid av Samferdselsdepartementet

822

181

Sum

822

150 620

Gjeld til

2017

2016

Selskaper i samme konsern

-

525 033

Tilknyttede selskaper

-

-

Virksomheter eid av Samferdselsdepartementet

2 521

-

Sum

2 521

525 033

Lån til

Selskaper i samme konsern

Det er ingen lån til nærstående parter.


Ytelser til ledende ansatte og styret (Tall i TNOK) 2017

2017

Ledelsen

Tittel

Lønn

Andre ytelser

Sum betalte ytelser

Total ytelse

Pensjons premie

Øystein Risan

Administrerende direktør

1 882

125

2 007

249

Sum

2 007


2016

Ledelsen

Tittel

Lønn

Andre ytelser

Sum betalte ytelser

Total ytelse

Pensjons premie

Øystein Risan

Admin­is­trer­ende direktør

333

25

358

-

Sum


358

Øystein Risan har vært ansatt i selskapet fra 01.09.2016.

Det utbetales ikke styrehonorar til styrerepresentanter som er ansatt hos eier. De ansatte er medlemmer i kollektive pensjonsordninger. Godtgjørelsen til ansatte i styret er opplyst inklusive lønn som de mottar som medarbeidere i virksomhetene. Det er ingen ytterligere pensjonsavtale for på administrerende direktør utover den kollektive pensjonsordningen.

23. Betingede utfall

Selskapet startet virksomheten 15.10.2016, og det har ikke oppstått betingede forpliktelser knyttet til rettslige krav i forbindelse med den ordinære driften.

24. Hendelser etter balansedagen

Etter balansedagen er det ikke fremkommet forhold av vesentlig betydning for å kunne bedømme selskapets resultat og stilling.

Topp