Lang erfaring og spiss fag­kompetanse

Norske tog er et nyetablert selskap basert på medarbeidere med lang erfaring og spiss fagkompetanse. Fornøyde medarbeidere er et uttalt mål, og organisasjonen prioriterer utvikling og involvering.

32 årsverk ble overført fra NSB til Norske tog ved opprettelsen av selskapet i oktober 2016. Blant disse var det ingeniører med spesialkompetanse innen samtlige kjøretøytekniske systemer. I tillegg har vi prosjektledere og en administrasjon som skal sikre effektiv og sikker drift av Norske tog som et fremtidsrettet og solid materiellselskap.

Per 31.12.17 hadde Norske tog 29 ansatte, fordelt på 2 kvinner og 27 menn. Fra årsskiftet er antallet kvinner økt til 3 i og med ansettelse av juridisk direktør.

Medarbeiderstrategi

Norske tog har en kompetansematrise med oversikt over stillinger, roller, oppgaver, krav til kompetanse og eventuelle krav til sertifisering og utdannelse. Noen stillinger i Norske tog har oppgaver som krever sertifisering fra eksterne parter. Slik sertifisering gjennomføres fortløpende og etter behov. Vi fører oversikt over den enkelte medarbeiders erfaring og kompetanse, og dette sammen med medarbeidersamtaler legger grunnlag for en kompetanseutviklingsplan for hver enkelt.

Norske tog opererer i en internasjonal bransje med rask teknologisk utvikling. I vår organisa­sjon legges det til rette for at medarbeiderne skal få faglig oppdatering og utvikling ved å delta på seminarer, messer og kurs.

Norske tog ønsker å samarbeide med akademia og andre aktører om forskning og utvikling.

Ved ansettelser vil vi ta hensyn til både kjønns- og alderssammensetning i organisasjonen.

Etiske retningslinjer

Norske togs omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet og krever et høyt etisk nivå. Det forventes at alle opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til selskapet. Norske togs styre har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for alle med­arbeidere, samt andre som representerer Norske tog gjennom oppdrag og verv.

De etiske retningslinjene omfatter blant annet lojalitet, habilitet og interessekonflikt og fastslår at Norske tog skal arbeide aktivt mot alle former for korrupsjon. Det aksepteres ikke gaver eller ytelser av personlig karakter som kan svekke mottakerens integritet eller som kan gi slikt inntrykk. Vi forventer at leverandører og partnere følger etiske standarder som er i samsvar med Norske togs etiske regelverk.

Norske togs etiske retningslinjer har bestem­melser om varsling/informasjon om overtredelse.

Involvering

Intern oppdatering og involvering av alle ansatte er et mål hos oss i Norske tog. Vi gjennomfører allmøter og regelmessige avdelingsmøter og har fokus på intern oppdatering på alle felt som angår vår virksomhet.

10%
Andel kvinner
9% i 2016
40%
Andel kvinnelige ledere
25% i 2016
13%
Andel minoritetsbakgrunn
9% i 2016
30
Antall årsverk
32 i 2016
30
Antall medarbeidere
32 i 2016

Måloppnåelse

Medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredshet

Sykefravær

Sykefravær
Topp