Slik skal vi bidra til attraktiv persontogtrafikk i Norge og til «Det grønne skiftet»

Norske tog har fått en nøkkelrolle i den nye norske jernbanehverdagen. Vi skal med hjelp av vår kompetanse og kapital gi våre kunder – togoperatørene – tilgang på sikre, pålitelige og tidsriktige kjøretøy.

I Norske tog rendyrker vi nå vår rolle som kjøretøyeier med et veldefinert forretnings­område. Hele persontogparken* som inntil 14. oktober 2016 tilhørte NSB, er overført til Norske tog. Dette omfatter 251 togsett inklusive vognstammer fordelt på til sammen 18 typer kjøretøy, inklusive underserier.

Vårt samfunnsoppdrag er å eie, forvalte og videre­utvikle denne persontogparken på en langsiktig og fremtidsrettet måte.

Det er Jernbanedirektoratet som er bestilleren i den nye norske jernbanehverdagen. Direktoratet skal legge kapasitetsplaner, bestemme hvilke kjøretøy som skal benyttes på de ulike jernbane­strekningene og gjøre avtale med tog­operatørene – enten gjennom direktekjøpsavtaler eller gjennom anbudskonkurranser. Norske tog skal eie og forvalte persontogparken og være en nøytral tilbyder til de togoperatørene som får oppdrag.

I vår rolle ligger det at vi skal være en sterk og god rådgiver overfor Jernbane­direktoratet, spesielt i spørsmål som angår fremtidig persontog­tilbud. Samtidig må vi ha kompetanse og kapasitet til å følge opp den gamle delen av persontogparken som fortsatt er i trafikk, men der produsentene ikke lenger eksisterer. Dette gjelder en lang rekke av dagens typer kjøretøy. Ved omorganiseringen av norsk jernbanesektor ble derfor betydelig ingeniørkompetanse overført fra NSB til Norske tog.

I Norske tog skal vi nå, som resten av den norske jernbanesektoren, ta med oss den lange erfaringen vi har, inn i en ny konkurransesituasjon der nye enheter skal fylle nye roller. Dette er en situasjon som krever stor grad av profesjonalitet, omstillingsevne og rolleforståelse.

I Norske tog skal vi nå, som resten av den norske jernbanesektoren, ta med oss den lange erfaringen vi har, inn i en ny konkurransesituasjon der nye enheter skal fylle nye roller

Attraktiv persontogtrafikk

Innenfor de nye rammene for norsk persontogtrafikk er vi oss bevisst at Norske tog har samme overordnede mål som resten av sektoren: Vår felles oppgave er å bidra til en attraktiv persontogtrafikk i Norge og til «Det grønne skiftet».

I løpet av 2017, som har vært Norske togs første hele driftsår som selvstendig selskap, er det gjennomført en omfattende strategiprosess. Dette er et arbeid som har vært forankret på styrenivå og som har engasjert hele organisasjonen. For Norske tog har en grundig strategiprosess vært viktig for å forberede oss på den nye arbeids­hverdagen i vår sektor.

Vi har fastsatt strategier for følgende områder, som alle er avgjørende for at Norske tog skal lykkes med sitt oppdrag:
• Kunder
• Kjøretøy
• Teknologi
• Finans
• Medarbeidere

* Unntatt materiellet på Flåmsbanen

Topp