Resultat og balanse

Trykk på noter for å lese mer

Resultat

Resultat (alle tall i TNOK) Noter 2017 16.06-31.12.16
Driftsinntekter 2 996 681 207 606
Lønn og andre personalkostnader 12 34 732 9 473
Avskrivninger og nedskrivninger 17 642 522 126 803
Andre kostnader 18 51 817 3 471
Sum driftskostnader 729 071 139 747
Driftsresultat 267 610 67 859
Finansielle poster
Finansinntekter 19 120 607 3 825
Finanskostnader 19 -233 863 -76 348
Netto finanskostnad pensjoner 13, 19 -334 -58
Urealiserte verdiendringer 20 -1 896 -199
Sum finansielle poster -115 486 -72 780
Resultat før skattekostnad 152 124 -4 921
Skattekostnad 11 9 613 -1 179
Periodens resultat 142 511 -3 742
Periodens resultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet 142 511 -3 742
Utvidet resultat
Årets resultat 142 511 -3 742
Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet
Estimatavvik pensjoner 13 -2 773 -4 250
Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres 11 595 1 020
Periodens totalresultat 140 333 -6 972
Totalresultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet 140 333 -6 972
 

Balanse

Balanse (Alle tall i TNOK) Noter 31.12.2017 31.12.2016
Eiendeler
Utsatt skattefordel 11 - 2 199
Varige driftsmidler 3 9 733 784 9 242 702
Sum anleggsmidler 9 733 784 9 244 901
Kundefordringer og andre fordringer 4 21 247 150 660
Derivater 6 1 091 712 1 187 027
Kontanter og bankinnskudd 8 360 499 1 245
Sum omløpsmidler 1 473 458 1 338 932
Sum eiendeler 11 207 242 10 583 833
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital og overkurs 9 2 400 000 2 400 000
Annen, opptjent egenkapital 165 834 -6 972
Sum egenkapital 2 565 834 2 393 028
Lån 10 7 309 273 7 463 668
Derivater 6, 10 27 943 -
Pensjonsforpliktelser 13 18 271 16 739
Sum langsiktig gjeld 7 355 487 7 480 407
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 14 19 509 563 956
Utsatt skatt 11 618 777 -
Lån 10 647 635 146 442
Sum kortsiktig gjeld 1 285 921 710 398
Sum egenkapital og gjeld 11 207 242 10 583 833
 

Oslo, 9. mars 2018

Rolf Bergstrand
Styreleder
Marianne Abeler
Styremedlem
Espen Opedal
Styremedlem
Vidar Larsen
Styremedlem
Øystein Risan
Administrerende direktør
Topp