Styrets beretning 2017

Bakgrunn og formål med virksomheten

Regjeringen iverksatte gjennomføringen av den vedtatte jernbanereformen, og som en del av reformen ble Materiellselskapet AS (nå Norske tog AS) stiftet 16. juni 2016 som et heleid datterselskap til NSB AS.

Norske tog AS skal anskaffe, forvalte og leie ut kjøretøy, med hensikt å ha tilstrekkelig tidsriktig kjøretøy til riktige kostnader med høy kvalitet. Selskapet skal ha høy kompetanse innenfor områdene anskaffelse og forvaltning av kjøretøy. Selskapet skal sikre lave etableringshindringer og konkurranse på like vilkår for drift av den norske jernbanen.

Kjøretøy eid av NSB AS ble skilt ut og overført til Norske tog ved virksomhetsoverdragelse per 14. oktober 2016. Samme dato ble 32 NSB ansatte overført til Norske tog.

Norske tog ble i 2017 fisjonert ut fra NSB, med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2017. Aksjene i selskapet ble ved fisjonen overført til Togmateriell AS. Togmateriell ble besluttet avviklet i oktober 2017 og i desember ble selskapet endelig slettet i Brønnøysundregisteret. Norske Tog er per 31.12.2017 100 prosent eid av Samferdselsdepartementet.

Norske tog er nå etablert i egne lokaler på Filipstad i Oslo.

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse er vedlagt årsoppgjøret og behandlet av styret.

Sammendrag av resultat og utviklingstrekk for Norske tog AS i 2017

Norske tog AS viser til positivt resultat for 2017. For 2017 er det gjort mindre modifikasjoner enn budsjettert for. (Fjorårets tall i parentes)

• Driftsresultatet er 268 MNOK (68 MNOK)
• Resultat før skatt er 152 MNOK (-5 MNOK)
• Avkastning på bokført egenkapital 6,3 % (-0,3 %)

Økonomisk utvikling i Norske tog AS

Norske togs årsresultat er på 142 MNOK (-4 MNOK). Driftsresultat er på 268 MNOK (68 MNOK).

Netto kontantstrøm fra driften er 346 MNOK (557 MNOK). Netto kontantstrøm brukt til investeringer er 1 134 MNOK (9 370 MNOK). Midlene er i hovedsak brukt til å kjøpe nytt kjøretøy.

Inkludert årets resultat utgjorde egenkapitalen 2 565 MNOK (2 393 MNOK). Egenkapitalandelen er 23 prosent. Fri egenkapital utgjør 166 MNOK (-7 MNOK).

Selskapets arbeidskapital er 188 MNOK (413 MNOK).

Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift av virksomheten, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Årets resultat overføres til annen egenkapital.

Eierforhold

Norske kjøretøy eies av Samferdselsdepartementet. Selskapets hovedkontor er i Oslo.

Organisering

Selskapet har virksomhet innen følgende hovedområde:
• Anskaffe kjøretøy
• Utleie av kjøretøy

Mål og strategier

Målet til Norske tog er å bidra til en helhetlig kjøretøypark for Jernbanen i Norge.

Selskapet skal være den foretrukne leverandøren av pålitelig og tidsriktig kjøretøy.

Norske tog skal utarbeide planer for å møte kapasitetskrav i nærmeste og påfølgende leieperioder. Selskapet skal utarbeide leasingavtale med incentiver som skal ligge til grunn for utleie av kjøretøy til alle operatører, og bidra til å videreutvikle kjøretøystrategien for å sikre standardisering og optimalisering av kjøretøy og systemer. Selskapet skal også gi råd vedrørende forhold i grensesnittet mellom kjøretøy og infrastruktur/ verksteder, og ha ledende kompetanse på anskaffelse av kjøretøy og systemer og ha oversikt over nye teknologiske løsninger.

Internkontroll

Norske tog har et eget rammeverk for internkontroll, og har etablert internkontrollsystemer som omfatter verdigrunnlag, retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, organisering, fullmaktstruktur og styrende dokumenter. Risiko innen finansiell rapportering vurderes gjennom egne risikoanalyser.

På bakgrunn av dette revideres internkontrollsystemet ved behov, ved revisjon av ledelsesdokumenter, retningslinjer, prosedyrer og nøkkelkontroller.

Risiko

Finansiell risiko

Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (valutarisiko, renterisiko og øvrig prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Selskapets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapital­ markedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på selskapets finansielle resultater. Selskapet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Utfyllende informasjon om selskapets finansielle risikostyring er beskrevet i årsregnskapets note 5.

Norske tog tar opp lån i de markeder og valutaer som totalt sett gir de mest gunstige betingelsene. Lån i utenlandsk valuta byttes til norske kroner gjennom valutabytteavtaler. Norske tog har som målsetning å minimere valutarisiko i finansforvaltningen. For øvrig er selskapet i liten grad eksponert for valutarisiko da hoveddelen av inntekter og kostnader er i NOK. Dersom avtale om større innkjøp inngås i utenlandsk valuta, dekkes valutarisikoen tilnærmet 100 prosent i avtalens løpetid.

Norske tog er eksponert for renteendringer. Selskapet benytter rentebytteavtaler for å redusere renterisikoen og for å oppnå ønsket rentestruktur på gjelden. Det er etablert målsetninger som regulerer andelen av lån som skal rente reguleres i en tolvmåneders periode, og for rentebindingen på porteføljen.

Etter etablerte målsetninger skal lånebehov i neste tolvmåneders periode være dekket gjennom fri likviditet og etablerte trekkfasiliteter. Selskapet har en målsetning om å ha en fri likviditetsbeholdning på minimum 150 MNOK.

Norske tog vil ha fokus på motpartsrisiko i finansielle transaksjoner.

Operasjonell risiko

Det gjennomføres systematisk analyser av operasjonell risiko og oppnåelse av økonomiske mål. Med utgangspunkt i risikoanalysene er det etablert kontrollaktiviteter som reduserer identifiserte risikoer, herunder automatiske kontroller, revisjoner og oppfølgende, utvidede analyser relatert til spesielle risikoområder.

Personal, likestilling og ytre miljø

Norske tog gjennomførte en medarbeiderundersøkelse i 2017 med en medarbeidertilfredshet på 74. Norske togs styre har en kjønnssammensetning med 25 prosent kvinner og selskapet består av 7 prosent kvinner.

Sykefraværet for selskapet har vært i gjennomsnitt på 1,71 prosent for 2017.

Det vises forøvrig til redegjørelse for samfunnsansvar for Norske tog, som er utarbeidet iht. regnskapslovens §3- 3C.

Framtidsutsikter

Norske tog skal eie og leie ut kjøretøy til norske jernbaneforetak. Ved utgangen av 2017 var alt kjøretøy leid ut til NSB. Sammen med Jernbanedirektoratet vil selskapet etablere en strategi for kjøretøy og anskaffelser for å kunne stille riktig kjøretøy til disposisjon for de tilbydere som vinner fremtidige trafikkpakker.

Det ble i 2008 inngått en avtale med Stadier for kjøp av 50 kjøretøy med en opsjon på kjøp av ytterlige 100 region- og lokaltog. Ijuli 2017 ble avtalen med Stadier overført fra NSB AS til Norske tog AS. Alle kjøp og mottak av type 74 og 75 blir heretter utført av Norske tog.

I august måned ble opsjon 4 signert mellom Stadier og Norske tog. Denne opsjonen består av 18 kjøretøy; 14 type 75 og 4 type 74. Totalt er det pr desember bestilt 125 kjøretøy som etter planen skal leveres innen september 2020. Opsjon 5 med de siste 25 kjøretøyene forventes bestilt i løpet av 2018. Det er planlagt kjøp av til sammen 150 kjøretøy, med en leveranse på ca 12 i året.

Pr desember 2017 er 91 kjøretøy mottatt under denne kontrakten. Kjøretøyene er blitt godt mottatt, kvaliteten er god og leveransen skjer i henhold til plan.

I forbindelse med jernbanereformen har regjeringen varslet konkurranse om tre persontog-pakker, Trafikkpakke Sør, Trafikkpakke Nord og Trafikkpakke Vest, med oppstart i henholdsvis juni 2019, desember 2019 og desember 2020. Operatøren som får tildelt et av de første to trafikkpakkene er forpliktet til å leie kjøretøy av Norske tog. Basert på dette regnes utleierisikoen for selskapet å være lav. Prismodellen legger til grunn en fast pris for hele leieperioden. Prisingsmodellen kompenserer med en kapitalavkastning for bokført verdi av driftsmidlene tillagt årlige avskrivninger og alle andre driftskostnader.

Det er ikke besluttet hvorvidt operatørene skal benytte kjøretøy fra Norske tog i de påfølgende Trafikkpakken. Det er en politisk beslutning utenfor selskapets kontroll. En beslutning som endrer Norske togs utleiesituasjon, vil kunne påvirke verdien av selskapet driftsmidler.

For fremtidige investeringer vil Norske tog benytte seg av det internasjonale obligasjonsmarkedet.

Det vil etter utfisjonering av selskapet fra NSB-konsernet i 2017 være viktig og ytterligere utvikle selskapet og organisasjonen, og sikre gode og effektive prosesser som ivaretar selskapet formål.

Oslo, 9. mars 2018

Rolf Bergstrand
Styreleder
Marianne Abeler
Styremedlem
Espen Opedal
Styremedlem
Vidar Larsen
Styremedlem
Øystein Risan
Administrerende direktør
Topp