I Norske tog har vi spisskompetanse på norske forhold, og våre ingeniører skal bidra til høyt sikkerhetsnivå

Styring av risiko er integrert i alle våre prosesser.

Norske togs teknologistrategi støtter opp om selskapets kjøretøystrategi, og omfatter teknisk support, teknisk dokumentasjon, modifikasjoner, vedlikeholdsprogram og inspeksjoner av kjøretøyene. Dette er dermed et strategi­område som krever betydelig kapasitet og spiss­kompetanse i vår organisasjon.

Sikkerhet og miljø

Det styrende målet for Norske togs teknologi­strategi er at vi skal bidra til høyt sikkerhetsnivå på norsk jernbane.

I alle prosesser knyttet til Norske togs kjøretøy er risikostyring integrert som en fullverdig del av prosessen. Det er gjennomført sikringsvurderinger på dagens flåte, og disse vil bli oppdatert ved nyanskaffelser og hver gang vi fornyer vedlikeholdsprogrammer eller gjør endringer på tekniske systemer. I Norske tog arbeider vi systematisk med å redusere identifisert sårbarhet knyttet til systemer og komponenter på kjøretøyene.

Et annet overordnet mål er å begrense belastningene på miljøet i form av klimautslipp, støy og annen forurensning. I Norske tog skal vi aktivt søke løsninger som bidrar til å begrense miljø­belastningene. Vi legger i denne sammenheng vekt på hele livsløpet for kjøretøyene, fra produksjon til bruk og til slutt skroting. Norske tog ønsker å velge kjøretøysystemer som enkelt kan oppdateres eller skiftes for å kunne ta i bruk ny teknologi eller nye energikilder.

Statens jernbanetilsyns og Bane NORs føringer og standarder legges til grunn for alle ny­anskaffelser, oppgraderinger og modifikasjoner av Norske togs kjøretøy og komponenter.

Fleksibilitet

Som omtalt under Kjøretøystrategi, er det behov for å standardisere til færre typer kjøretøy når Norske togs persontogpark nå skal inngå i ulike leieavtaler. For å få en fleksibel flåte tilpasset den nye konkurransesituasjonen, må vi samtidig utnytte muligheten for å standardisere tekniske systemer og komponenter. Det er også viktig med fleksibelt interiør, slik at en gitt togtype kan tilpasses til ulike behov.

Andre hensyn vi skal ivareta, er behovet for å maksimere antallet tog på en begrenset infra­struktur, minimere teknisk snutid og utrede tekniske løsninger for automatiske endebytter. På lengre sikt skal Norske tog også utrede tekniske løsninger for flere autonome funksjoner og legge til rette for selvkjørende tog.

Vedlikehold

Norske tog vil tilrettelegge for tilstandsbasert vedlikehold av så vel kjøretøyene som av systemer på utsiden av togene (landssystemer). Målet er at vedlikeholdet skal gjennomføres ut fra tilstand og behov slik at feil kan utbedres før de får innflytelse på driften. For å oppnå dette vil Norske tog tilpasse både kjøretøy og systemer, herunder installere sensorer og bruke automatisk varsling. Dette omfatter også overvåkning av infrastruktur i samarbeid med Bane NOR.

Videre vil vi anskaffe systemer som gjør oss bedre i stand til å forvalte vedlikeholdsprogrammer og teknisk dokumentasjon.

Kunderelaterte tiltak, som for eksempel omfatter Wi-Fi, repeatere, passasjerinformasjonssystemer, passasjertellersystemer, videoovervåkning og andre funksjoner om bord i toget, skal gjennomføres i samarbeid med våre interessenter.

Måloppnåelse

Innstillinger pga feil på kjøretøy per linje per måned
L1
L2/L2X
L13
Jærbanen
L21
L3
Trønderbanen
L14
Raumabanen
R11
R20
Arendalsbanen
Meråkerbanen
Vossebanen
Norlandsbanen
R10
L22
Dovrebanen
R30
Rørosbanen
L12
Bergensbanen
Sørlandsbanen
* Utdrag fra Bane NORs registreringer i TIOS i 2016 og 2017
Feil på kjøretøy
Innstillinger (antall)
Forsinkelser
2016
2017
Antall innstillinger i 2017
Forsinkelsestimer 2017
Feil på kjøretøy
Andre innstillinger
Topp