Norske tog kjenner norske forhold

Snø, is, bratte bakker, mange kurver, lange tuneller, mye enkeltspor og varierende kvalitet på strømforsyningen. Dette er noe av det kjøretøyene på norske jernbanestrekninger må være konstruert for å tåle.

Det er ikke uten grunn at produsenter av togmateriell gjerne velger å komme til Norge for å teste ny teknologi. Her hos oss er det andre utfordringer og påkjenninger for kjøretøyene enn det som er tilfelle i store deler av Europa ellers.

Norske tog har sterk teknisk ekspertise og et ledende fagmiljø for å anskaffe og tilpasse jernbanekjøretøy til norske og nordiske forhold. Selskapet har kompetanse til å utarbeide tekniske spesifikasjoner og vedlikeholdskrav som tar hensyn både til spesielle norske forhold og til et omfattende europeisk regelverk.

Utviklingen innenfor jernbanesektoren går nå i retning av stadig mer standardiserte kjøretøy. Det vil si at det blir færre typer kjøretøy, og at disse produseres i større antall for bruk i mange land. Norske tog ønsker å anskaffe utprøvde kjøretøy, men med tilpasninger som gjør at de fungerer under norske forhold.

Bildet viser hvordan utformingen av oppgraderte Type 72 vil se ut uten operatørbranding. Illustrasjonen er kun en skisse og kan avvike fra det endelige resultatet.
Bildet viser hvordan utformingen av oppgraderte Type 72 vil se ut uten operatørbranding. Illustrasjonen er kun en skisse og kan avvike fra det endelige resultatet.

Våre krav

Norske togs ingeniører følger med på og påvirker den teknologiske utviklingen i markedet, spesielt innenfor områder som er viktige for norske forhold. Vi sørger dessuten alltid for å ha kontrakter med gode kravspesifikasjoner som sikrer et konstruktivt samarbeid med leveran­dørene.

Når Norske tog kjøper nye tog, følges det alltid opp med systematisk kvalitetskontroll for å ivareta norske behov i design- og produksjonsfasen.

I kravspesifikasjonene blir det tatt hensyn til infrastruktur og de norske verkstedfasilitetene. Norske tog vil fastsette det vi mener er akseptabel reparasjonstid og stille konkrete krav. Våre vedlikeholdsplaner er basert på kortest mulig ståtid for kjøretøyene, for å få høy utnyttelsesgrad av flåten.

Kritisk kompetanse

Den ekspertisen vi har med oss i Norske tog, sikrer at det finnes teknisk kompetanse som kan bistå de ulike togoperatørene på jernbane­kjøretøy som er anskaffet over mange tiår og dermed basert på eldre teknologi. Dette sikrer nødvendig kapasitet, og det opprettholder sikker og kostnads­effektiv drift i kjøretøyenes tiltenkte levetid.

Visuell utforming

Som et ledd i standardiseringen av flåten vil nye togsett og kjøretøy som oppgraderes, få nytt visuelt design basert på utformingen av FLIRT-togene og Norske togs visuelle identitet. Designet er dempet med mye bruk av hvitt, sort og gråtoner og vil gi rom for at operatørene kan profilere seg med egne farger og visuelle elementer.

Noen kjennetegn ved Norske togs kjøretøy

Spesialtilpasset hovedtransformator på gunn av 1000V/50Hz-tilkobling til stasjonær strømforsyning for togvarme.
Tilpasning i styring av strømrettere for å hindre at det oppstår ustabilitet (svingninger) i spenning og frekvens i strømforsyningen ved store effektuttak.
Ekstra sterkt vindusglass som skal tåle både isras fra tunnelmunninger, skjæringer og vegetasjon langs sporet.
Spesialtilpassede løsninger for ekstra beskyttelse av utvendige komponenter mot oppsamling av snø og is.
Spesialkonstruert luftinntak for å hindre tetting og inntrenging av snø
Lavere trykk på apparatluftledning for å forhindre frosne gummipakninger og lekkasjer ved lave temperaturer
Bredere og lavere vognkasser enn hva som er vanlig i Europa, for å maksimere transportkapasiteten i forhold til hva infrastrukturen i Norge tillater
Spesialdimensjonert bremseutstyr og spesialtilpassede materialer for å motvirke høy termisk belastning på grunn av flere og større stigninger og fall enn hva som er vanlig i Europa
Ekstra drenering i apparatbokser for hindre kondens og ising
God universell utforming med spesialtilpassede rullestolheiser og ramper som er dimensjonerte for modeller opp til 350 kg (- regelverket krever 250 kg)
Tilpassede boggier for å takle høyere sidekrefter og trangere kurver, med skarpe overganger til rette strekninger, enn hva som er vanlig i Europa
Styring for å kunne stenge enkeltdører på grunn av korte plattformer på en del stasjoner
Spesialtilpassede løsninger for ekstra beskyttelse mot kollisjoner med dyr som elg og rein
Topp